Käsundusleping

Käsunduslepingu (edaspidi Leping) on sõlminud

 1. legal platvormil õigusteenuseid tellinud isik (edaspidi Käsundiandja)

(nimi, registrikood/isikukood avaldatakse HUGO.legal platvormil)

ja

 1. legal platvormil õigusteenuseid osutav isik (edaspidi Jurist)

(nimi avaldatakse HUGO.legal platvormil)

 1. Lepingu objekt
  • Leping on sõlmitud eesmärgiga reguleerida õigusteenuse osutamise õigussuhteid.
  • Lepinguga kohustub Jurist osutama Käsundiandjale õigusteenuseid kokkulepitud mahus ja tähtaegadel. Käsundiandja kohustub maksma Juristile teenuse eest tasu.
 2. Lepingu sõlmimine
  • legal platvormi haldab OÜ HUGO, registrikood 12821618, aadress Endla tn 15, 10122 Tallinn (edaspidi HUGO). Tegemist on infoühiskonna teenusega, mis vahendab õigusteenuse tellimusi õigusteenuse pakkujatele. Samuti võimaldab HUGO.legal platvorm hoiustada õigusteenuse osutamisega seotud faile ning tasuda õigusteenuse eest.
  • Käsundiandja esitab õigusteenuse tellimuse legal platvormi kaudu. Platvorm valib õigusteenuse osutaja arvestades õigusteenuse osutaja õigusvaldkonda, kogemust ja tunnitasu.
  • legal platvorm vahendab Käsundiandjale ja Juristile õigusteenuse osutamise käsunduslepingu tüüptingimusi. Jurist ja Käsundiandja ei tohi kokku leppida tingimusi, mis on vastuolus HUGO.legal platvormi käsunduslepingu tüüptingimustega.
  • Leping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Käsundiandja pakkumus (ofert) Lepingu sõlmimiseks loetakse antuks hetkest, kui legal platvorm pakub õigusteenuse osutaja. Juristi nõustumus (aktsept) Lepingu sõlmimiseks loetakse antuks hetkest, kui HUGO.legal platvorm edastab Käsundiandja tellimuse õigusteenuse osutajale. Käsundiandja ja Jurist ei pea tegema täiendavaid toiminguid Lepingu sõlmimiseks.
  • Kui tellimuse asjaoludest selgub, et Jurist ei saa ülesannet täita, siis saab Jurist Lepingu erakorraliselt üles öelda kolme kalendripäeva jooksul. Jurist peab Lepingu erakorralisest ülesütlemisest teavitama HUGO-t. Juristil ei ole õigust nõuda Käsundiandjalt tasu õigusteenuse eest, mida Jurist tegi enne erakorralist ülesütlemist.
  • Kui õigusteenuse osutamise käigus peab Jurist esitama käsundit või volitust tõendava dokumendi, siis peab Jurist vormistama volikirja ning küsima Käsundiandjalt käsundi kinnitamise tõendamiseks allkirja.
 3. Õigusteenus
  • Jurist lähtub õigusteenuse osutamisel üksnes Käsundiandja huvidest, eelistades Käsundiandja huve enda ja kolmandate isikute huvidele.
  • Jurist kasutab Käsundiandja huvides ainult selliseid vahendeid ja viise, mis ei ole vastuolus seadusega, säilitades au ja väärikuse.
  • Jurist peab Käsundiandjale selgitama, missugused on võimalused ja eeldused Käsundiandja poolt soovitava lahenduse saavutamiseks. Menetluse alustamise otsustab Käsundiandja.
  • Jurist täidab Käsundiandja ülesande mõistliku aja jooksul või kokkulepitud tähtpäevaks ning hoidub Käsundiandjale põhjendamatute kulutuste tekitamisest.
  • Jurist peab Käsundiandjat regulaarselt teavitama ülesande täitmisega seonduvatest asjaoludest ning vastama Käsundiandja järelepärimistele asjakohaselt ja õigeaegselt, võimalusel pöördumises kasutatud keeles.
  • Jurist ei ole kohustatud kontrollima Käsundiandja poolt talle usaldatud teabe õigsust. Jurist ei vastuta Käsundiandja poolt talle esitatud andmete tõele vastavuse eest.
  • Jurist on kohustatud loobuma ülesande täitmisest, kui Käsundiandja esitab võltsitud tõendeid ja Jurist on tõendi võltsimisest teadlik või Käsundiandja nõuab, vaatamata Jurist selgitusele, et Jurist kasutaks seadusega vastuolus olevaid vahendeid või viise Käsundiandja huvide kaitsmiseks.
 4. Juristi õigused ja kohustused
  • Jurist võib osutada Käsundiandjale õigusteenuseid isiklikult ja/või oma töötajate kaudu. Töötajate kaudu õigusteenuse osutamisel võib teenust osutada isiklikult jurist, kes on valitud legal platvormil. Töötajate kaudu õigusteenuse osutamisel võib anda õigusteenuse osutamise ülesande teisele juristile, kui selleks on Käsundiandja nõusolek;
  • Jurist peab
   • teavitama viivitamatult Käsundiandjat asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt õigusteenuste osutamist;
   • teavitama viivitamatult Käsundiandjat asjaoludest, mis võivad põhjustada huvide konflikti Käsundiandja ja Juristi vahel, eelkõige juhul, kui Jurist on käsundi täitmiseks tehtava tehingu teiseks pooleks või teise poole esindajaks;
   • õigusteenuse osutamise lõpetamisel tagastama Käsundiandjale õigusteenuse osutamiseks üleantud ja käsundi täitmise käigus loodud dokumendid. Kui Jurist on õigusteenuse osutamisel teinud tehinguid, kohustub Jurist üle andma Käsundiandjale tehingu dokumendid.
  • Juristil on õigus
   • määrata kindlaks õigusteenuste osutamise kord ja viis, arvestades Käsundiandja juhiseid, kehtivat õigust ja õiguskorda;
   • saada Käsundiandjalt õigusteenuste osutamise eest tasu. Tasumine toimub HUGO esitatud arvete või maksevahendite alusel.
 1. Käsundiandja õigused ja kohustused
  • Käsundiandja peab
   • andma Juristile õigeaegselt, korrektselt ja iseseisvalt ülesande täitmiseks vajalikud juhised, materjalid ja dokumendid;
   • informeerima Juristi kõigist õigusteenuste osutamisega seotud ja õigusteenuste osutamiseks vajalikest asjaoludest;
   • tagama Juristile õigusteenuse osutamiseks vajalike volituste olemasolu;
   • tasuma Juristile õigusteenuse eest. Tasumine toimub legal platvormi vahendusel esitatud arvete või maksevahendite alusel;
  • Käsundiandjal on õigus
   • saada mõistliku aja jooksul Juristilt informatsiooni õigusteenuste osutamise kohta;
   • anda Juristi osutatud õigusteenusele hinnang legal platvormil, antud hinnangut põhjendada ja kommenteerida;
   • anda Juristile täiendavaid ja/või täpsustavaid juhiseid õigusteenuste osutamise kohta.
 1. Õigusteenuse tasu
  • Käsundiandja tasub Juristile tasu vastavalt õigusteenuse osutamiseks kulunud ajale. Õigusteenuste osutamise tunnihind on märgitud legal platvormil ning sõltub Juristi kvalifikatsioonist ja varasemast töökogemusest.
  • Jurist peab märkima õigusteenuse osutamise ajalise mahu ja teenuse kirjelduse legal platvormil. Õigusteenuse tasu arvestamine toimub 15-minutilise täpsusega. Tasu arvestamine toimub kalendrikuu alusel. Arve esitatakse arvele eelneva kalendrikuul osutatud õigusteenuse eest, va kui Jurist, HUGO ja Käsundiandja on kokku leppinud teisiti.
  • Käsundiandja peab Juristile hüvitama õigusteenuse osutamisega kaasnevad kulud, nt riigilõiv, transport, tõlkimine jne. Jurist ja Käsundiandja lepivad kulude hüvitamise kokku eraldi. Jurist võib teha õigusteenuse osutamisega kaasnevaid kulusid, kui Käsundiandja on andnud selle jaoks kinnituse. Kinnituse andmist peab tõendama Jurist.
  • Kui Juristi õigusteenusele lisandub käibemaks, siis lisatakse HUGO vahendatavale arvele käibemaks. Õigusteenuse osutamisega kaasnevate tööjõumaksude või muude maksude ja maksete kinnipidamise ja tasumise eest vastutab Jurist. Jurist peab valima õigusteenuse osutamiseks sellise ettevõtlusvormi, mille puhul Käsundiandja ei pea kinni pidama ega tasuma Juristi eest tööjõumaksusid.
  • Õigusteenuse tasu maksmise tähtaeg on märgitud legal platvormi kaudu vahendatud arvel. Tasu laekumisel HUGO arveldusarvele loetakse Käsundiandja maksekohustus Juristi ees täidetuks.
  • Arve tasumisega viivitamisel üle määratud tähtaja võib Jurist nõuda Tellijalt viivise tasumist summas 0,06 % võlgnetavalt summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 2. Volituse andmine, haldus- ja kohtumenetluses osalemine
  • Kui õigusteenuse osutamine eeldab Käsundiandja esindusõiguse tõendamist, siis peab Jurist koostama volikirja ja juhendama Käsundiandjat selle täitmisel. Jurist võib küsida Käsundiandjalt volitust ainult sellises ulatuses, mis on vajalik õigusteenuse osutamiseks. Jurist peab selgitama Käsundiandjale volituste õiguslikku tähendust ning võimalikke riske.
 3. Konfidentsiaalsus
  • Jurist on kohustatud saladuses hoidma Käsundiandjaga seotud teavet, mida ta on seoses õigusteenuse osutamisega teada saanud. Käsundiandja võib kirjalikult taasesitatavas vormis antud nõusolekuga Juristi konfidentsiaalsuskohustusest vabastada.
  • Juristil on õigus Käsundiandja nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele (nt kohtule, notarile, tõlkidele, pankadele ja riigiasutustele) Käsundiandjaga seotud konfidentsiaalset informatsiooni, isikuandmeid ja dokumente, kui see on vajalik õigusteenuste osutamiseks või kui vastav kohustus tuleneb seadusest.
  • Isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete töötlemise tingimustes alusel.
 4. Lepingu muutmine
  • Lepingut võib muuta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokkuleppega.
 5. Vaidluste lahendamine
  • Õigusteenuse osutamisest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistel Käsundiandja ja Juristi vahel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimistel, lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
  • HUGO võib aidata lahendada Käsundiandja ja Juristi vahelist vaidlust õigusteenuse tasu üle ning pakkuda kompromissiks lahendusi.
 6. Teated
  • Pooltele edastatavad teated peavad olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teated loetakse nõuetekohaselt esitatuks või teatavaks tehtuks, kui need on edastatud e-posti, tavaposti või tähitud kirjaga.
 7. Lepingu kehtivus, lõppemine ja ülesütlemine
  • Leping kehtib kuni käsundi täitmiseni. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult.
  • Juristil on õigus õigusteenuse osutamise leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Käsundiandjale ette vähemalt 21 kalendripäeva. Lepingu korralise ülesütlemise korral kohustub Käsundiandja tasuma Juristile teenuste eest, mis on osutatud kuni lepingu ülesütlemiseni. Käsundiandjal on õigus nõuda õigusteenuse tasu vähendamist, kui Juristi poolt lepingu korraline ülesütlemine põhjustab Käsundiandjale kahju, mis tekib seetõttu, et Käsundiandja peab määrama uue õigusteenuse osutaja.
  • Käsundiandja võib tagasi võtta igal ajal Juristile antud käsundi. Käsundi tagasivõtmisel peab Jurist loobuma õigusteenuse osutamisest ning haldus- või kohtumenetluse toimingute tegemisest. Jurist peab selgitama Käsundiandjale käsundi tagasivõtmisega kaasnevaid tagajärgi, sh haldus- või kohtumenetluse tähtaegu ja toimingute tegemise vajadust. Käsundi tagasivõtmise korral kohustub Käsundiandja tasuma Juristile teenuste eest, mis on osutatud kuni käsundi tagasivõtmiseni.
  • Juristil on õigus Leping erakorraliselt etteteatamistähtaega järgimata üles öelda kui Käsundiandja ei esita, hoolimata sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda Juristi kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine.
  • Õigusteenuse lõpetamisel või käsundi täitmisest loobumisel peab Jurist tagastama Käsundiandjale originaaldokumendid.
 8. Lõppsätted
  • Lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse käsunduslepingu sätteid.
  • Käesolev leping ei piira ega takista Juristil töötada või osutada teenuseid iseseisvalt või kolmandate isikute juures.