Kasutustingimused

HUGO.legal platvormi kasutamistingimused õigusteenuse tellijale

 1. Üldsätted

Veebiplatvormi HUGO.legal haldaja on OÜ HUGO, registrikood 12821618, aadress Keemia 4, 10616 Tallinn (edaspidi HUGO).

HUGO.legal platvorm on veebiteenus, mis vahendab õigusteenuse tellimusi õigusteenuse pakkujatele. Samuti võimaldab HUGO.legal platvorm hoiustada õigusteenuse osutamisega seotud faile ning tasuda õigusteenuse eest.

HUGO on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta õigusteenust. HUGO.legal vahendab õigusteenuse osutamist juristi ja tellija vahel. Jurist osutab õigusteenust tellijale käsunduslepingu alusel ning tegutseb iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses. Õigusteenuse osutamise tingimused määrab jurist. HUGO ei määra õigusteenuse osutamise aega, kohta ega maksumust.

Tellija ja HUGO vahel ei teki töövõtusuhet. HUGO tegutseb majandusagendina nii juristi kui tellija suhtes. Tellija volitab HUGO-t tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub tellijalt õigusteenuse osutamise eest makstavat tasu. Õigusteenuse eest tasumine tellijalt juristile toimub ainult HUGO.legal platvormi vahendusel. HUGO esitab juristi nimel tellijatele arveid õigusteenuse osutamise eest.

 1. Nõuded tellijale

HUGO.legal platvormi võib kasutada vähemalt 18-aastane füüsiline isik või juriidiline isik. Juriidilise isiku nimel võib HUGO.legal platvormi kasutada juriidilise isiku seaduslik või volitatud esindaja.

 1. Tellija kohustused

HUGO.legal platvormi kasutamisel kohustub tellija:

tellimuses märkima tõese ja täieliku informatsiooni ning kirjeldama oma õigusteenuse vajadust;

avaldama tõesed isikuandmed;

hoiduma HUGO.legal platvormi, tarkvara või sellel osutatava teenuse häirimisest või kahjustamisest;

tasuma tähtajaks HUGO poolt esitatud arvete alusel juristi osutatud õigusteenuse eest;

hoiduma tegevustest, mis võimaldaksid juristil osutada tellijale õigusteenuseid ilma HUGO.legal vahendustasu maksmata, sh HUGO.legal platvormi kaudu tellitud õigusteenuse eest tasumine juristile väljaspool HUGO.legal platvormi.

 1. Õigusteenuse vahendamine juristi ja tellija vahel

HUGO.legal platvorm valib tellijale õigusteenuse osutaja arvestades juristi õigusvaldkonda, kogemust ja tunnitasu. Õigusteenuse osutamine toimub käsunduslepingus ja HUGO.legal platvormil sätestatud tingimustel.

HUGO.legal platvorm vahendab tellijale ja juristile õigusteenuse osutamise käsunduslepingu tüüptingimusi. Jurist ja tellija ei tohi kokku leppida tingimusi, mis on vastuolus HUGO.legal platvormi käsunduslepingu tüüptingimustega.

Käsundusleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tellija pakkumus (ofert) käsunduslepingu sõlmimiseks loetakse antud hetkest, kui HUGO.legal platvorm pakub juristi. Juristi nõustumus (aktsept) käsunduslepingu sõlmimiseks loetakse antuks hetkest, kui HUGO.legal platvorm edastab tellimuse juristile. Tellija ja jurist ei pea tegema täiendavaid toiminguid käsunduslepingu sõlmimiseks.

Kui tellimuse asjaoludest selgub, et jurist ei saa ülesannet täita, siis jurist võib käsunduslepingu erakorraliselt üles öelda kolme kalendripäeva jooksul. Jurist peab käsunduslepingu erakorralisest ülesütlemisest teavitama HUGO-t. Juristil ei ole õigust nõuda tellijalt tasu õigusteenuse eest, mida jurist tegi enne erakorralist ülesütlemist. Käsunduslepingu erakorralisel ülesütlemisel pakutakse tellijale HUGO.legal platvormi vahendusel uus jurist vastavalt tellija päringu asjaoludele.

Kui õigusteenuse osutamise käigus peab jurist esitama käsundit või volitust tõendava dokumendi, siis peab jurist vormistama volikirja ning küsima tellijalt käsundi kinnitamise tõendamiseks allkirja.

Juristil ja tellijal on võimalus hoiustada dokumentide faile HUGO.legal platvormil.

Õigusteenuse vahendamise eest maksab HUGO-le tasu jurist.

 1. Õigusteenuse tasu

Jurist osutab õigusteenust tunnihinna alusel, mis sõltub juristi kvalifikatsioonist ja varasemast töökogemusest. Jurist peab märkima õigusteenuse osutamise ajalise mahu ja teenuse kirjelduse HUGO.legal platvormil.

Tellija maksab juristile tasu vastavalt õigusteenuse osutamiseks kulunud ajale. Õigusteenuse tasu arvestamine toimub 15-minutilise täpsusega. Tasu arvestamine toimub kalendrikuu alusel.

HUGO.legal platvormil võidakse pakkuda õigusteenuse eest tasumiseks makselahendusi, mille kasutamise tingimused avaldatakse HUGO.legal platvormil.

Arve esitatakse eelneval kalendrikuul osutatud õigusteenuse eest, va kui jurist, HUGO ja tellija on kokku leppinud teisiti. Jurist võib küsida tellijalt ettemaksu õigusteenusega seotud kulude hüvitamiseks, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks.

Tellija peab juristile hüvitama õigusteenuse osutamisega kaasnevad kulud, nt riigilõiv, transport, tõlkimine jne. Jurist ja tellija lepivad kulude hüvitamise kokku eraldi. Jurist võib teha õigusteenuse osutamisega kaasnevaid kulusid, kui tellija on andnud selle jaoks kinnituse. Kinnituse andmist peab tõendama jurist.

Õigusteenuse osutamisega kaasnevate tööjõumaksude või muude maksude ja maksete kinnipidamise ja tasumise eest vastutab jurist.

Õigusteenuse tasu maksmise tähtaeg on märgitud HUGO.legal platvormi kaudu vahendatud arvel. HUGO arveldusarvele tasu laekumisega loetakse tellija maksekohustus juristi ees täidetuks.

 1. Tasu vaidluste lahendamine

Õigusteenuse osutamisest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse tellija ja juristi vahel. HUGO võib tellija ja juristi vahelist vaidlust õigusteenuse tasu osas menetleda ning pakkuda kompromissiks lahendusi.

 1. Hinnang juristile

Tellijal on võimalik juristi osutatud õigusteenust hinnata HUGO.legal platvormil. Juristile antav hinnang ja kommentaarid on HUGO.legal platvormil avalikud. HUGO on õigus määrata hinnangute avaldamise tingimused ning kommentaare toimetada.

Hinnangud juristile HUGO.legal platvormil põhinevad tellijate hinnangutel ning ei ole käsitletavad kinnitusena juristi osutatava õigusteenuse kvaliteedi, õigusteadmiste või isikuomaduste osas. HUGO.legal platvormil juristile antud hinnangu põhjal ei ole võimalik ennustada õigusteenuse osutamise tulemust.

 1. Dokumentide hoiustamine

Jurist võib õigusteenuse osutamisega kaasnevate dokumendid salvestada HUGO.legal platvormil. Kui jurist ütleb käsunduslepingu üles, rikub HUGO.legal platvormi kasutustingimusi või juristi ja tellija käsunduslepingust tulenevaid kohustusi, võib HUGO anda tellija nõusolekul ligipääsu dokumentidele teisele juristile. Tellija on nõus, et dokumente kasutatakse HUGO.legal platvormi masinõppe programmis. Isikuandmete töötlemine masinõppe programmis toimub anonümiseeritud kujul.

 1. Andmebaas

HUGO.legal platvorm on õigusteenust tellida soovivate isikute, juristide, materjalide ning dokumentide andmebaas. Tegemist on andmebaasiga autoriõiguse seaduse tähenduses ning andmebaasi tegija ainuõigus kuulub HUGO-le. HUGO.legal platvormi kasutades saab tellija õiguse andmebaasi kasutamiseks ainult sellises ulatuses, mis on vajalik õigusteenuse tellimiseks HUGO.legal platvormi kaudu. Tellija ei tohi andmebaase kopeerida ilma HUGO nõusolekuta.

 1. Vastutus

HUGO.legal ei vastuta:

 • juristi poolt käsunduslepingu täitmise eest;
 • juristi teadmiste ja oskuste eest;
 • käsunduslepingu täitmise eest;
 • tellijale õigusteenuse osutamise käigus tekkiva kahju eest;
 • tellijale platvormi kasutamise käigus tekkiva kahju eest;
 • platvormile salvestatud dokumentide säilitamise eest;
 • platvormil esinevate tehniliste vigade, puuduste ja katkestuste eest. Vastavaid asjaolusid ei loeta tingimuste rikkumiseks.

HUGO.legal platvormi pakutakse sellistel tehnilistel tingimustel nagu need on kasutamise hetkel. HUGO ei ole kohustatud arendama HUGO.legal platvormi vastavalt tellija vajadustele, kuid võib arvestada tellija ettepanekuid HUGO.legal platvormi arendamiseks.

HUGO vastutab tellijale tekitatud kahju eest, mis on tekkinud raske hooletuse või tahtliku tegevuse tõttu. HUGO poolt hüvitatava kahju ülempiir on 500 eurot. Tellija peab esitama kahju hüvitamise nõude 12 kalendrikuu jooksul alates kahjust teadasaamisest.

 1. Platvormi kasutamisõiguse peatamine

HUGO võib peatada tellija õiguse HUGO.legal platvormi kasutada, kui tellija rikub kasutustingimusi, käsunduslepingut või kui HUGO leiab, et tellija on käitunud kohatult ja/või ebaväärikalt juristi või HUGO suhtes.

 1. Muud tingimused

Tellija on teadlik, et jurist osutab õigusteenust HUGO.legal platvormi vahendusel tellija vajadusi arvestades ning seadusest tuleneva 14-päevase taganemisõiguse teostamisel on tellija kohustatud tasuma õigusteenuse eest ulatuses, mida jurist on osutatud kuni taganemisõiguse teostamiseni.

HUGO-l on õigus muuta kasutustingimusi ilma tellija nõusolekuta. Kui tellija ei nõustu tingimustega, siis peab ta lõpetama HUGO.legal platvormi kasutamise. Kui tellija jätkab HUGO.legal platvormi kasutamist, loetakse tellija muutunud kasutustingimustega nõustunuks.

Käesolevate kasutustingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud õiguste ja kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Kasutustingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus õigusaktides ettenähtud korras.

 1. Vestlusrobot Hugo

Veebiplatvormil HUGO.legal saab küsida vestlusrobotilt vastuseid õigusküsimustele. Vestlusroboti vastused koostab masinõppe algoritm. Küsimusi ei hinda jurist, samuti ei koosta jurist vestlusroboti vastuseid. Vestlusrobot ei saa vastuse koostamisel arvesse võtta kõiki Tellija juhtumi asjaolusid. Vestlusroboti vastuseid ei saa käsitleda õigusnõu andmisena ega õigusteenuse osutamisena. HUGO ei vastuta selle eest, et vestlusroboti vastused lahendavad Tellija probleemi.

 1. Õigusnõustamine veebiplatvormil HUGO.legal

Veebiplatvormil HUGO.legal saab tasuta küsimusena  küsida juristilt vastuseid õigusküsimustele. Vastuse koostamisel saab jurist arvesse võtta Tellija juhtumi asjaolusid, mida on Tellija küsimuses kirjeldanud. Juristi vastuseid veebiplatvormil HUGO.legal ei saa käsitleda õigusnõu andmisena ega õigusteenuse osutamisena. Tegemist on üldiste selgitustega õigussüsteemi toimimise kohta ja hinnanguga probleemi võimaliku lahenduse kohta. HUGO ei vastuta selle eest, et juristi vastused lahendavad Tellija probleemi.

HUGO.legal platvormi kasutamise tingimused õigusteenuse osutajale

 1. Üldsätted

Veebiplatvormi HUGO.legal haldaja on OÜ HUGO registrikood 12821618, aadress Keemia 4, 10616 Tallinn (edaspidi HUGO).

HUGO.legal platvorm on veebiteenus, mis vahendab õigusteenuse tellimusi õigusteenuse pakkujatele. Samuti v