Kasutustingimused

HUGO.legal platvormi kasutamistingimused õigusteenuse tellijale

 1. Üldsätted

Veebiplatvormi HUGO.legal haldaja on OÜ HUGO, registrikood 12821618, aadress Keemia 4, 10616 Tallinn (edaspidi HUGO).

HUGO.legal platvorm on veebiteenus, mis vahendab õigusteenuse tellimusi õigusteenuse pakkujatele. Samuti võimaldab HUGO.legal platvorm hoiustada õigusteenuse osutamisega seotud faile ning tasuda õigusteenuse eest.

HUGO on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta õigusteenust. HUGO.legal vahendab õigusteenuse osutamist juristi ja tellija vahel. Jurist osutab õigusteenust tellijale käsunduslepingu alusel ning tegutseb iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses. Õigusteenuse osutamise tingimused määrab jurist. HUGO ei määra õigusteenuse osutamise aega, kohta ega maksumust.

Tellija ja HUGO vahel ei teki töövõtusuhet. HUGO tegutseb majandusagendina nii juristi kui tellija suhtes. Tellija volitab HUGO-t tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub tellijalt õigusteenuse osutamise eest makstavat tasu. Õigusteenuse eest tasumine tellijalt juristile toimub ainult HUGO.legal platvormi vahendusel. HUGO esitab juristi nimel tellijatele arveid õigusteenuse osutamise eest.

 1. Nõuded tellijale

HUGO.legal platvormi võib kasutada vähemalt 18-aastane füüsiline isik või juriidiline isik. Juriidilise isiku nimel võib HUGO.legal platvormi kasutada juriidilise isiku seaduslik või volitatud esindaja.

 1. Tellija kohustused

HUGO.legal platvormi kasutamisel kohustub tellija:

tellimuses märkima tõese ja täieliku informatsiooni ning kirjeldama oma õigusteenuse vajadust;

avaldama tõesed isikuandmed;

hoiduma HUGO.legal platvormi, tarkvara või sellel osutatava teenuse häirimisest või kahjustamisest;

tasuma tähtajaks HUGO poolt esitatud arvete alusel juristi osutatud õigusteenuse eest;

hoiduma tegevustest, mis võimaldaksid juristil osutada tellijale õigusteenuseid ilma HUGO.legal vahendustasu maksmata, sh HUGO.legal platvormi kaudu tellitud õigusteenuse eest tasumine juristile väljaspool HUGO.legal platvormi.

 1. Õigusteenuse vahendamine juristi ja tellija vahel

HUGO.legal platvorm valib tellijale õigusteenuse osutaja arvestades juristi õigusvaldkonda, kogemust ja tunnitasu. Õigusteenuse osutamine toimub käsunduslepingus ja HUGO.legal platvormil sätestatud tingimustel.

HUGO.legal platvorm vahendab tellijale ja juristile õigusteenuse osutamise käsunduslepingu tüüptingimusi. Jurist ja tellija ei tohi kokku leppida tingimusi, mis on vastuolus HUGO.legal platvormi käsunduslepingu tüüptingimustega.

Käsundusleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tellija pakkumus (ofert) käsunduslepingu sõlmimiseks loetakse antud hetkest, kui HUGO.legal platvorm pakub juristi. Juristi nõustumus (aktsept) käsunduslepingu sõlmimiseks loetakse antuks hetkest, kui HUGO.legal platvorm edastab tellimuse juristile. Tellija ja jurist ei pea tegema täiendavaid toiminguid käsunduslepingu sõlmimiseks.

Kui tellimuse asjaoludest selgub, et jurist ei saa ülesannet täita, siis jurist võib käsunduslepingu erakorraliselt üles öelda kolme kalendripäeva jooksul. Jurist peab käsunduslepingu erakorralisest ülesütlemisest teavitama HUGO-t. Juristil ei ole õigust nõuda tellijalt tasu õigusteenuse eest, mida jurist tegi enne erakorralist ülesütlemist. Käsunduslepingu erakorralisel ülesütlemisel pakutakse tellijale HUGO.legal platvormi vahendusel uus jurist vastavalt tellija päringu asjaoludele.

Kui õigusteenuse osutamise käigus peab jurist esitama käsundit või volitust tõendava dokumendi, siis peab jurist vormistama volikirja ning küsima tellijalt käsundi kinnitamise tõendamiseks allkirja.

Juristil ja tellijal on võimalus hoiustada dokumentide faile HUGO.legal platvormil.

Õigusteenuse vahendamise eest maksab HUGO-le tasu jurist.

 1. Õigusteenuse tasu

Jurist osutab õigusteenust tunnihinna alusel, mis sõltub juristi kvalifikatsioonist ja varasemast töökogemusest. Jurist peab märkima õigusteenuse osutamise ajalise mahu ja teenuse kirjelduse HUGO.legal platvormil.

Tellija maksab juristile tasu vastavalt õigusteenuse osutamiseks kulunud ajale. Õigusteenuse tasu arvestamine toimub 15-minutilise täpsusega. Tasu arvestamine toimub kalendrikuu alusel.

HUGO.legal platvormil võidakse pakkuda õigusteenuse eest tasumiseks makselahendusi, mille kasutamise tingimused avaldatakse HUGO.legal platvormil.

Arve esitatakse eelneval kalendrikuul osutatud õigusteenuse eest, va kui jurist, HUGO ja tellija on kokku leppinud teisiti. Jurist võib küsida tellijalt ettemaksu õigusteenusega seotud kulude hüvitamiseks, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks.

Tellija peab juristile hüvitama õigusteenuse osutamisega kaasnevad kulud, nt riigilõiv, transport, tõlkimine jne. Jurist ja tellija lepivad kulude hüvitamise kokku eraldi. Jurist võib teha õigusteenuse osutamisega kaasnevaid kulusid, kui tellija on andnud selle jaoks kinnituse. Kinnituse andmist peab tõendama jurist.

Õigusteenuse osutamisega kaasnevate tööjõumaksude või muude maksude ja maksete kinnipidamise ja tasumise eest vastutab jurist.

Õigusteenuse tasu maksmise tähtaeg on märgitud HUGO.legal platvormi kaudu vahendatud arvel. HUGO arveldusarvele tasu laekumisega loetakse tellija maksekohustus juristi ees täidetuks.

 1. Tasu vaidluste lahendamine

Õigusteenuse osutamisest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse tellija ja juristi vahel. HUGO võib tellija ja juristi vahelist vaidlust õigusteenuse tasu osas menetleda ning pakkuda kompromissiks lahendusi.

 1. Hinnang juristile

Tellijal on võimalik juristi osutatud õigusteenust hinnata HUGO.legal platvormil. Juristile antav hinnang ja kommentaarid on HUGO.legal platvormil avalikud. HUGO on õigus määrata hinnangute avaldamise tingimused ning kommentaare toimetada.

Hinnangud juristile HUGO.legal platvormil põhinevad tellijate hinnangutel ning ei ole käsitletavad kinnitusena juristi osutatava õigusteenuse kvaliteedi, õigusteadmiste või isikuomaduste osas. HUGO.legal platvormil juristile antud hinnangu põhjal ei ole võimalik ennustada õigusteenuse osutamise tulemust.

 1. Dokumentide hoiustamine

Jurist võib õigusteenuse osutamisega kaasnevate dokumendid salvestada HUGO.legal platvormil. Kui jurist ütleb käsunduslepingu üles, rikub HUGO.legal platvormi kasutustingimusi või juristi ja tellija käsunduslepingust tulenevaid kohustusi, võib HUGO anda tellija nõusolekul ligipääsu dokumentidele teisele juristile. Tellija on nõus, et dokumente kasutatakse HUGO.legal platvormi masinõppe programmis. Isikuandmete töötlemine masinõppe programmis toimub anonümiseeritud kujul.

 1. Andmebaas

HUGO.legal platvorm on õigusteenust tellida soovivate isikute, juristide, materjalide ning dokumentide andmebaas. Tegemist on andmebaasiga autoriõiguse seaduse tähenduses ning andmebaasi tegija ainuõigus kuulub HUGO-le. HUGO.legal platvormi kasutades saab tellija õiguse andmebaasi kasutamiseks ainult sellises ulatuses, mis on vajalik õigusteenuse tellimiseks HUGO.legal platvormi kaudu. Tellija ei tohi andmebaase kopeerida ilma HUGO nõusolekuta.

 1. Vastutus

HUGO.legal ei vastuta:

 • juristi poolt käsunduslepingu täitmise eest;
 • juristi teadmiste ja oskuste eest;
 • käsunduslepingu täitmise eest;
 • tellijale õigusteenuse osutamise käigus tekkiva kahju eest;
 • tellijale platvormi kasutamise käigus tekkiva kahju eest;
 • platvormile salvestatud dokumentide säilitamise eest;
 • platvormil esinevate tehniliste vigade, puuduste ja katkestuste eest. Vastavaid asjaolusid ei loeta tingimuste rikkumiseks.

HUGO.legal platvormi pakutakse sellistel tehnilistel tingimustel nagu need on kasutamise hetkel. HUGO ei ole kohustatud arendama HUGO.legal platvormi vastavalt tellija vajadustele, kuid võib arvestada tellija ettepanekuid HUGO.legal platvormi arendamiseks.

HUGO vastutab tellijale tekitatud kahju eest, mis on tekkinud raske hooletuse või tahtliku tegevuse tõttu. HUGO poolt hüvitatava kahju ülempiir on 500 eurot. Tellija peab esitama kahju hüvitamise nõude 12 kalendrikuu jooksul alates kahjust teadasaamisest.

 1. Platvormi kasutamisõiguse peatamine

HUGO võib peatada tellija õiguse HUGO.legal platvormi kasutada, kui tellija rikub kasutustingimusi, käsunduslepingut või kui HUGO leiab, et tellija on käitunud kohatult ja/või ebaväärikalt juristi või HUGO suhtes.

 1. Muud tingimused

Tellija on teadlik, et jurist osutab õigusteenust HUGO.legal platvormi vahendusel tellija vajadusi arvestades ning seadusest tuleneva 14-päevase taganemisõiguse teostamisel on tellija kohustatud tasuma õigusteenuse eest ulatuses, mida jurist on osutatud kuni taganemisõiguse teostamiseni.

HUGO-l on õigus muuta kasutustingimusi ilma tellija nõusolekuta. Kui tellija ei nõustu tingimustega, siis peab ta lõpetama HUGO.legal platvormi kasutamise. Kui tellija jätkab HUGO.legal platvormi kasutamist, loetakse tellija muutunud kasutustingimustega nõustunuks.

Käesolevate kasutustingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud õiguste ja kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Kasutustingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus õigusaktides ettenähtud korras.

 1. Vestlusrobot Hugo

Veebiplatvormil HUGO.legal saab küsida vestlusrobotilt vastuseid õigusküsimustele. Vestlusroboti vastused koostab masinõppe algoritm. Küsimusi ei hinda jurist, samuti ei koosta jurist vestlusroboti vastuseid. Vestlusrobot ei saa vastuse koostamisel arvesse võtta kõiki Tellija juhtumi asjaolusid. Vestlusroboti vastuseid ei saa käsitleda õigusnõu andmisena ega õigusteenuse osutamisena. HUGO ei vastuta selle eest, et vestlusroboti vastused lahendavad Tellija probleemi.

 1. Õigusnõustamine veebiplatvormil HUGO.legal

Veebiplatvormil HUGO.legal saab tasuta küsimusena  küsida juristilt vastuseid õigusküsimustele. Vastuse koostamisel saab jurist arvesse võtta Tellija juhtumi asjaolusid, mida on Tellija küsimuses kirjeldanud. Juristi vastuseid veebiplatvormil HUGO.legal ei saa käsitleda õigusnõu andmisena ega õigusteenuse osutamisena. Tegemist on üldiste selgitustega õigussüsteemi toimimise kohta ja hinnanguga probleemi võimaliku lahenduse kohta. HUGO ei vastuta selle eest, et juristi vastused lahendavad Tellija probleemi.

HUGO.legal platvormi kasutamise tingimused õigusteenuse osutajale

 1. Üldsätted

Veebiplatvormi HUGO.legal haldaja on OÜ HUGO registrikood 12821618, aadress Keemia 4, 10616 Tallinn (edaspidi HUGO).

HUGO.legal platvorm on veebiteenus, mis vahendab õigusteenuse tellimusi õigusteenuse pakkujatele. Samuti võimaldab HUGO.legal platvorm hoiustada õigusteenuse osutamisega seotud faile ning tasuda õigusteenuse eest.

HUGO on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta õigusteenust. HUGO vahendab õigusteenuse osutamist juristi ja tellija vahel. Jurist tegutseb iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses ning osutab õigusteenust tellijale käsunduslepingu alusel. Õigusteenuse osutamise tingimused määrab jurist. HUGO ei määra õigusteenuse osutamise aega, kohta ega maksumust.

Juristi ja HUGO vahel ei teki töövõtu ega töösuhet, samuti ei teki HUGO ja jurist vahel seltsingu õigussuhet. HUGO tegutseb majandusagendina nii juristi kui tellija suhtes. Jurist volitab HUGO-t tegutsema piiratud õigustega majandusagendina, kes kogub tellijalt õigusteenuse osutamise eest makstavat tasu. Õigusteenuse eest tasumine tellijalt juristile toimub ainult HUGO.legal platvormi vahendusel. HUGO esitab tellijatele arveid õigusteenuse osutamise eest juristi nimel.

 1. Nõuded juristile

Õigusteenust pakkuv jurist peab registreerima HUGO.legal platvormi konto. Kui õigusteenust osutatakse juriidilise isiku kaudu, peab iga jurist registreerima eraldi konto.

Juriidilise isiku kaudu õigusteenuse osutamisel võib teenust osutada isiklikult jurist, kes on määratud HUGO.legal platvormi kaudu. Juriidilise isiku kaudu õigusteenuse osutamisel võib anda õigusteenuse osutamise ülesande teisele juristile, kui selleks on tellija nõusolek.

HUGO.legal platvormi kaudu võib õigusteenust osutada füüsiline isik, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning omab oskusi ning teadmisi, mis võimaldavad tal osutada õigusteenuseid.

Õigusteenuse osutajaks registreerimisel on vajalik täita registreerimistaotlus ning esitada juriidilist kõrgharidust tõendava dokumendi ärakiri; juhul, kui juriidiline kõrgharidus on omandatud välisülikoolis, ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus) hinnang omandatud kvalifikatsiooni kohta.

Pärast registreerimistaotluse esitamist viiakse juristi kandidaadiga läbi intervjuu tema kogemuse ja spetsialiseerumisvaldkondade hindamiseks. HUGO viib läbi kandidaadi taustauuringu kasutades selleks avalikult kättesaadavaid andmebaase ja ühismeediat.

Kui juristi kandidaat sobib, siis saadetakse kandidaadile sellekohane kinnitus ning avalikustatakse juristi profiil HUGO.legal platvormil.

HUGO.legal platvormi kaudu õigusteenuse osutamise korral võib õigusteenust osutada füüsilise isikuna, füüsilisest isikust ettevõtjana, juriidilise isiku kaudu või kasutades ettevõtluskontot.

 1. Juristi kohustused

Jurist kohustub HUGO.legal platvormi kasutamisel

avaldama ausat ja põhjalikku informatsiooni oma varasema töökogemuse ja oskuste kohta, võimaldamaks tellijatele parima kvaliteediga õigusteenuse pakkumine;

avaldama tõesed isikuandmed;

osutama õigusteenust tellijale kooskõlas käsunduslepingu tingimustega;

hoidma turvaliselt ja konfidentsiaalsena HUGO.legal konto kasutajanime ning parooli;

hoiduma HUGO.legal platvormi, tarkvara või sellel osutatava teenuse häirimisest või kahjustamisest;

hoiduma tegevustest, mis võimaldaksid osutada tellijatele teenuseid ilma HUGO- le vahendustasu maksmata, sh HUGO.legal platvormi vahendatud tellijale õigusteenuste pakkumine väljaspool HUGO.legal platvormi.

Jurist ei tohi samas asjas esindada või kaitsta kahte või enamat klienti või osutada neile muud õigusteenust, kui nende isikute huvid on vastuolus. Huvide konflikti ilmnemisel on jurist kohustatud tellimuse tagasi lükkama. Jurist võib osutada õigusteenust mitmele isikule samas asjas, kui ei esine huvide konflikti.

Jurist ei või esineda HUGO töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida HUGO nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse juristi HUGO töötajaks või töövõtjaks, siis jurist loobub mistahes nõuetest HUGO vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida.

 1. Õigusteenuse vahendamine juristi ja tellija vahel

HUGO.legal platvorm valib tellijale õigusteenuse osutaja arvestades juristi õigusvaldkonda, kogemust ja tunnitasu. Õigusteenuse osutamine toimub käsunduslepingus ja HUGO.legal platvormil sätestatud tingimustel.

Jurist, kes on liitunud HUGO.legal platvormiga peab jälgima teavitusi tellimuste kohta ning võtma vastu tellimused, mida HUGO.legal platvormi kaudu talle esitatakse.

Kui jurist ei soovi osutada õigusteenuseid HUGO.legal platvormi vahendusel, siis peab ta märkima ennast mitteaktiivseks kasutajaks. Kui jurist ei ole ennast märkinud mitteaktiivseks, siis loetakse, et jurist võtab vastu tellimusi ning jurist on kohustatud osutama tellijatele õigusteenust.

HUGO.legal platvormil vahendatakse tellijale ja juristile õigusteenuse osutamise käsunduslepingu tüüptingimusi. Jurist ja tellija ei tohi kokku leppida tingimusi, mis on vastuolus HUGO.legal platvormi käsunduslepingu tüüptingimustega.

Käsundusleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tellija pakkumus (ofert) käsunduslepingu sõlmimiseks loetakse antuks hetkest, kui HUGO.legal platvorm pakub tellijale juristi. Juristi nõustumus (aktsept) käsunduslepingu sõlmimiseks loetakse antuks hetkest, kui HUGO.legal platvormi tellimus edastatakse juristile. Tellija ja jurist ei pea tegema täiendavaid toiminguid käsunduslepingu sõlmimiseks.

Kui tellimuse asjaoludest selgub, et jurist ei saa ülesannet täita, siis saab jurist käsunduslepingu erakorraliselt üles öelda kolme kalendripäeva jooksul. Jurist peab käsunduslepingu erakorralisest ülesütlemisest teavitama HUGO-t. Juristil ei ole õigust nõuda tellijalt tasu õigusteenuse eest, mida tehti enne erakorralist ülesütlemist.

Kui õigusteenuse osutamise käigus peab jurist esitama käsundit või volitust tõendava dokumendi, siis peab jurist vormistama volikirja ning küsima tellijalt käsundi kinnitamise tõendamiseks allkirja.

Juristil ja tellijal on võimalus hoiustada dokumentide faile HUGO.legal platvormil. HUGO võib pakkuda õigusteenuse tasu maksmiseks elektroonilisi makselahendusi.

Õigusteenuse osutamisega kaasnevate tööjõumaksude või muude maksude ja maksete kinnipidamise ja tasumise eest vastutab jurist. Jurist peab valima õigusteenuse osutamiseks ettevõtlusvormi, mille puhul tellija ega HUGO ei pea kinni pidama ega tasuma juristi eest tööjõumaksusid. Kui HUGO.legal platvormil õigusteenust osutav jurist ei ole tasunud riiklikke makse, siis HUGO võib juristi konto peatada ajutiselt või sulgeda.

 1. Õigusteenuse osutamine

Jurist osutab teenust spetsialiseerumisvaldkondades ja ulatuses, milles tellija on õigusteenust HUGO.legal platvormi kaudu tellinud. Juristi teenuse kasutatavus sõltub asjaoludest nagu juristi spetsialiseerumisvaldkond, juristi teenuse hinnang ning nõudlus. HUGO.legal ei taga juristile pidevaid tellimusi ning jurist on teadlik, et HUGO ei saa mõjutada tellijate hulka ega tellimuste sisu. HUGO-l on õigus juristile edastatavate tellimuste arvu piirata, kui selgub, et juristile edastatud tööde hulk ületab mõistlikku piiri.

Jurist kohustub õigusteenuse osutamisel järgima tellija juhiseid ning osutama õigusteenust üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel ja kvaliteediga, mida võib eeldada samas valdkonnas tegutsevalt tavaliselt juristilt.

Jurist on kohustatud tagama õigusteenuse osutamiseks vajalike töövahendite olemasolu. Jurist peab tasuma kõik kulud seoses õigusteenuse osutamisega, sh töövahendite, sidevahendite, kontoriruumiga seotud kulud. HUGO võib pakkuda juristile võimalust kasutada töövahendeid, mille kasutamise tingimused ning tasu on avaldatud HUGO.legal platvormil.

 1. Õigusteenuse tasu

Jurist osutab õigusteenust tunnihinna alusel, mis sõltub juristi kvalifikatsioonist ja varasemast töökogemusest. Juristi osutatava õigusteenuse hind määratakse intervjuu käigus HUGO.legal  platvormi hinnakategooriate alusel.

Jurist peab märkima õigusteenuse osutamise ajalise mahu ja teenuse kirjelduse HUGO.legal  platvormil. Tellija maksab juristile tasu vastavalt õigusteenuse osutamiseks kulunud ajale. Õigusteenuse tasu arvestamine toimub 15-minutilise täpsusega.

Jurist võib küsida tellijalt ettemaksu õigusteenusega seotud kulude hüvitamiseks, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks. Jurist võib teha õigusteenuse osutamisega kaasnevaid kulusid (nt riigilõiv, transport, tõlkimine jne), kui tellija on andnud selle jaoks nõusoleku. Nõusoleku andmist peab tõendama jurist.

Juristil ei ole õigust nõuda HUGO-lt täiendavat tasu ega kulude hüvitamist õigusteenuse osutamise eest.

HUGO esitab tellijale arve eelneval kalendrikuul osutatud õigusteenuse eest, va kui jurist, HUGO ja tellija on kokku leppinud teisiti. Kui juristi õigusteenusele lisandub käibemaks, siis lisatakse arvele käibemaks.

Õigusteenuse tasu maksmise tähtaeg on märgitud HUGO.legal platvormi kaudu vahendatud arvel. Tellija maksekohustus juristi ees loetakse täidetuks HUGO arveldusarvele tasu laekumisega.

Õigusteenuse tasu kantakse üle juristi arveldusarvele üks kord kalendrikuus.

Kui tellija esitab pretensiooni õigusteenuse tasu osas, siis peatab HUGO tasu väljamaksmise juristile kuni vaidluse lahendamiseni.

 1. legal platvormi tasu

Õigusteenuse vahendamise eest maksab jurist vahendustasu vastavalt HUGO hinnakirjale. HUGO võib arvestada HUGO.legal platvormi tasu maha juristile vahendatava õigusteenuse tasust.

Juristile õigusteenuse osutamise eest makstav tasu on tellija poolt HUGO maksekontole makstud tasu, millest on maha arvestatud HUGO.legal platvormi teenustasu ja juristile osutatud teenuste maksumus.

 1. Hinnang juristile

Tellijal on võimalik HUGO.legal platvormil juristi osutatud õigusteenust hinnata HUGO.legal platvormil. Juristile antav hinnang ja kommentaarid on HUGO.legal platvormil avalikud. HUGO-l on õigus määrata hinnangute avaldamise tingimused ning kommentaare toimetada.

HUGO.legal platvormil juristile antav hinnang põhineb tellijate hinnangutel. Juristil on keelatud viidata HUGO.legal platvormil avaldatud hinnangule kui garantiile õigusteenuse kvaliteedi osas või muul viisil väljendada, et HUGO.legal või kolmandad osapooled on juristi teenust hinnanud. Juristile antud hinnangut kasutatakse ainult HUGO.legal platvormil juristile tellimuste vahendamiseks.

HUGO.legal võib juristi hinnangut vähendada:

 • õigusteenuse osutamata jätmisel;
 • õigusteenuse puuduste tõttu;
 • õigusteenuse osutamisel hilinemisega;
 • käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.
 1. Vaidluste lahendamine

Õigusteenuse osutamisest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse tellija ja juristi vahel. HUGO võib tellija ja juristi vahelist vaidlust õigusteenuse tasu osas menetleda ning pakkuda kompromissiks lahendusi.

 1. Dokumentide vormistamine hoiustamine

Jurist peab HUGO.legal platvormi vahendusel tellijale õigusteenust osutades kasutama dokumentide vormistamisel HUGO.legal platvormi kirjaplanki.

Jurist võib õigusteenuse osutamisega kaasnevate dokumendid salvestada HUGO.legal platvormil. Kui jurist ütleb käsunduslepingu üles, rikub HUGO.legal platvormi kasutustingimusi või juristi ja tellija käsunduslepingust tulenevaid kohustusi, võib HUGO anda tellija nõusolekul ligipääsu dokumentidele teisele juristile. Tellija on nõus, et dokumente kasutatakse HUGO.legal platvormi masinõppe programmis. Isikuandmete töötlemine masinõppe programmis toimub anonümiseeritud kujul.

 1. Andmebaas

HUGO.legal platvorm on õigusteenust tellida soovivate isikute, juristide, materjalide ning dokumentide andmebaas. Tegemist on andmebaasiga autoriõiguse seaduse tähenduses ning andmebaasi tegija ainuõigus kuulub HUGO-le. HUGO.legal platvormi kasutades saab jurist õiguse andmebaasi kasutamiseks ainult sellises ulatuses, mis on vajalik õigusteenuse osutamiseks HUGO.legal platvormi kaudu. Jurist ei tohi andmebaase kopeerida ilma HUGO nõusolekuta.

 1. Vastutus

HUGO ei vastuta:

 • tellija esitatud andmete õigsuse eest;
 • tellija maksevõime ja maksedistsipliini eest;
 • käsunduslepingu täitmise eest;
 • juristi töövahendite, sh töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise eest;
 • juristile õigusteenuse osutamise käigus tekkiva kahju eest;
 • juristile platvormi kasutamise käigus tekkiva kahju eest;
 • platvormile salvestatud dokumentide säilitamise eest;
 • platvormil esinevate tehniliste vigade, puuduste ja katkestuste eest. Vastavaid asjaolusid ei loeta tingimuste rikkumiseks.

HUGO.legal platvormi pakutakse sellistel tehnilistel tingimustel nagu need on kasutamise hetkel. HUGO.legal ei ole kohustatud arendama HUGO.legal platvormi vastavalt juristi vajadustele, kuid võib arvestada juristi ettepanekuid HUGO.legal platvormi arendamiseks.

HUGO vastutab juristile tekitatud kahju eest, mis on HUGO tekitanud juristile raske hooletuse või tahtliku tegevuse tõttu. HUGO  poolt hüvitatava kahju ülempiir on 500 eurot. Jurist peab esitama kahju hüvitamise nõude 12 kalendrikuu jooksul alates kahjust teadasaamisest.

 1. Platvormi kasutamisõiguse peatamine

HUGO võib platvormi kasutusõiguse üles öelda, kui jurist rikub käesolevaid tingimusi, juristi osutatav õigusteenus ei vasta üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemele, jurist rikub käsunduslepingut, või kui jurist on käitunud ebaväärikalt tellija ja/või HUGO suhtes.

 1. Muud tingimused

HUGO võib muuta platvormi kasutustingimusi juristi nõusolekuta. Kui jurist ei nõustu muudatustega, siis peab ta lõpetama HUGO.legal platvormi kasutamise. Kui jurist jätkab HUGO.legal platvormi kasutamist, loetakse, et jurist on kasutustingimustega nõustunud.

Käesolevate tingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud õiguste ja kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Kasutustingimustest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas.