aprill 11, 2023

Jurist annab nõu: millega arvestada päikesepaneelide paigaldamisel ridaelamu katusele

Asjaajamise pool

Päikesepaneelide paigaldamiseks tuleb kohalikule omavalitusele esitada ehitisteatis. Need äriühingud, kes tegelevad päikesepaneelide paigaldamisega peaks osutama ka seda teenust, et esitavad ehitusteatise ning vastavad ametnike küsimustele, kuid need peaks tekkima.

Ridaelamu katus kui kõikide korteriomanike kaasomand

Õiguslikult on korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 4 lg 4 järgi maatükk ning hoone osad ja seadmed, mis ei ole ühegi eriomandi ese ega ole kolmanda isiku omandis, on korteriomandi kaasomandi osa esemeks. Siit tulenevalt on korterelamu katus kõikide korteriomanike kaasomandis.

Asjaõigusseaduse § 74 lg 1 kohaselt kaasomandis oleva asja võib võõrandada või koormata, samuti asja või selle majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult kõigi kaasomanike kokkuleppel. Kuna ka peale paneelide paigaldamist ei muutu katuse majanduslik otstarve, siis saab otsuse paneelide paigutamiseks vastu võtta üldkoosolekul häälteenamusega.

Kui katust on vaja päikesepaneelide tarbeks ajakohastada, ei ole vajalik kõikide korteriomanike nõusolek, vaid enamuse

Kui peaks selguma, et paneelide paigaldamiseks on vaja katust ajakohastada (seda mõistet kasutab KrtS § 39) mis tähendab renoveerimist, siis on otsuse vastu võtmiseks vajalik,  et korteriomanike üldkoosoleku otsuse poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest.

Järelikult kõikide korteriomanike nõusolek ei ole vajalik, on vajalik üle poolte nõusolek juhul kui koos paneelide paigaldamisega või paigaldamise tõttu on vajalik katuse renoveerimine. Viimane on vajalik, sest mõni katus ei kannaks piisaval hulgal paneele ära. Aga igal juhul on vaja alustada projekti tellimisest, projekti tellimist saab otsustada koosolekul olevate korteriomanike hääleenamusega.

Kui enamus ei ole nõus

Kahjuks on seadus kirjutatud nii, et kui enamus ei ole nõus, siis jäävad paneelid paigaldamata, sest mitteotsust ei saa kohtus vaidlustada. Mitteotsusega on tegemist siis kui üldkoosolekul ei saa otsus vajalikku arvu hääli.

Lepingus projekteerijaga näe ette asjaajamise osa

Nagu eespool kirjutasin on projekteerijaga sõlmitavas lepingus vaja ette näha, et projekteerija esitab ehitusteatise ning kui kohalik omavalitsus esitab ehitusteatise kohta märkused, siis parandab dokumendid vastavalt märkuses toodule. Kindlasti ei ole mõistlik alustada paigaldamisega enne kui ehitusteatise esitamine on olnud edukas. Peale paigaldamist tuleb esitada ka kasutusteatis ning selle kohustuse peaks panema paigaldajale, sest korteriühistu juhatuse liikmetel puuduvad kasutusteatise esitamiseks vajalikud teadmised.