Privaatsustingimused koostöös justiitsministeeriumiga osutatud teenuse tarbeks

OÜ HUGO  (registrikood 12821618, (edaspidi HUGO), asukohaga Endla 15, Tallinn) töötleb kliendi isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas olevaid isikuandmete töötlemise põhimõtteid järgides, sh tagades andmete töötlemise eesmärgipärasuse ja õigsuse.

HUGO töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada HUGO poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud, sealhulgas kohaldatakse põhimõtteid kliendisuhtele, mis on tekkinud enne  Euroopa andmekaitse Üldmääruse[1] (25.mai 2018) jõustumist.

HUGO, kui õigusabiteenuse pakkuja, on vastutavaks töötlejaks seoses isikuandmete töötlemise toimingutega, mis on seotud kliendile õigusabiteenuse osutamisega.

Alates hetkest, kui HUGO on vahendanud Kliendi andmed ja Kliendi õigusliku probleemi Juristile, on Jurist Kliendi isikuandmete kaasvastutavaks töötlejaks, kui isikuandmete töötlemine toimub õigusabi andmise eesmärgil.

Muuhulgas on HUGO ja Jurist kokku leppinud järgnevas:

– HUGO kogub Kliendilt Juristile vajalikud isikuandmed;

– HUGO  teavitab Klienti tema isikuandmete töötlemisest õigusabi andmise eesmärgil;

– HUGO ja Jurist tagavad, et Klientide isikuandmetele ei saaks ligi isikud, kellel puudub selleks vajadus, kasutades selleks vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid;

Teenuse osutamise käigus võib HUGO töödelda Kliendi isikuandmeid seoses kolmandate isikutega ning Kliendi isikuandmeid nendele edastada, kui vastav õigus tuleneb seadusest või lepingust ning kolmas isik täidab Euroopa andmekaiste üldmäärusest tulenevaid nõudeid.

 1. MÕISTED
  • Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada HUGO poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.
  • Kliendiandmed on igasugune informatsioon, sealhulgas õigusabiteenuse osutamisega seotud informatsioon, Isikuandmetena käsitletav informatsioon, mis on HUGO-le Kliendi või tema esindajate kohta teada.
  • Isikuandmed on füüsilisest isikust Kliendiga otseselt või kaudselt seotud info.
  • Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne.
  • Isikuandmete „volitatud töötleja“ on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, mis töötleb isikuandmeid HUGO nimel.
  • Määrus – justiitsministri 05.01.2017 määrusele nr. 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord “, mille alusel osutatakse Kliendile õigusabiteenust vastavalt Määruses ettenähtud tingimustele.
  • Projektiandmed – kliendi konkreetse õigusküsimuse (edaspidi Projekt) lahendamiseks ning kliendi nõustamiseks kogutud andmed ja dokumendid sh õigusliku probleemi lühikirjeldus, kohtudokumendid ning kliendi poolt Büroole edastatud andmed, e-kirjad, dokumendid jne.
 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
  • Kliendi andmete kaitstus on meile oluline. Kogume ja kasutame üksnes andmeid, mis on vajalikud meie klientidele õigusabi teenuse osutamiseks. Me ei edasta Kliendi andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks, Klient on andnud selleks vastavsisulise korralduse või kui seadus selleks kohustab.
  • HUGO töötleb Kliendiandmeid lähtudes kehtivast seadusandlusest, kohustustest kolmandate isikute ees ja käesolevas privaatsuspoliitikas kehtestatud põhimõtetest. Kliendiandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes, muudes teenusega seotud dokumentides ning HUGO kodulehel www.hugo.legal/tasuta-oigusabi.
  • HUGO tagab kohalduva õiguse kohase Kliendiandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.
  • HUGO võib Kliendiandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab HUGO, et andmetöötlejad töötlevad Kliendiandmeid HUGO juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.
  • Kliendiandmete töötlemisel järgib HUGO järgmised põhimõtteid:
 • Läbipaistvus– HUGO töötleb Kliendi isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui Klient on selleks andnud nõusoleku või on HUGO-l õigusaktide järgi lubatud Kliendi isikuandmeid töödelda. HUGO teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine oleks Kliendile võimalikult läbipaistev ning arusaadav;
 • Eesmärgi piirang– HUGO kogub Kliendi isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. HUGO ei töötle Kliendi isikuandmeid hiljem viisil, mis oleks esialgsete töötlemiseesmärkide vastuolus, va juhul kui see põhineb seadusest tulenevatel õiguslikel alustel või Kliendi loal.
 • Võimalikult vähest andmete  kogumine– HUGO annab endast parima tagamaks, et HUGO poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga;
 • Õigsus– HUGO eesmärk on tagada, et Kliendi isikuandmed on õiged ja vajadusel asjakohased. Teeme kõik, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata;
 • Säilitamise piirang– säilitame Kliendi isikuandmeid kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik selle isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks, milleks Kliendi isikuandmeid koguti. Kui Kliendi isikuandmeid enam vaja pole ning nende jätkuvaks töötlemiseks õiguslikku alust ei eksisteeri, need anonümiseeritakse, kustutatakse või hävitatakse;
 • Usaldusväärsus– tagame, et Kliendi isikuandmeid töödeldakse HUGO poolt viisil, mis tagab töödeldavate isikuandmete asjakohase turvalisuse. Sealhulgas teeme kõik endast oleneva, et  kaitsta Kliendi isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest;
 • Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse– isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, valides ja kasutades arvestab HUGO isikuandmete kaitse vajadusega.
 1. KLIENDIANDMED
  • HUGO võib koguda Kliendiandmeid otse Kliendilt ning välistest allikatest, näiteks avalikud ja eraõiguslikud registrid ning muud kolmandad isikud kliendi nõusolekul va kui välistest allikatest info kogumise vajadus tuleneb seadusest või lepingutest kolmandate isikutega.
  • Kliendiandmete kategooriad, mida HUGO peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning Töötleb on järgmised:
 • isiku tuvastamise andmed, näiteks nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (näiteks passi või ID-kaardi koopia);
 • kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
 • Õigusabiteenuste osutamiseks vajalikud andmed, näiteks asjast puudutatud kolmandad isikud; andmed kliendi sissetulekute kohta, kui kliendile osutatakse õigusabi Määruse raames;
 • andmed usaldusväärsuse ja hoolsuskohustuse kohta, näiteks andmed maksekäitumise kohta; HUGO-le või kolmandatele isikutele tekitatud kahju kohta ja andmed, mis võimaldavad HUGO-l täita oma hoolsuskohustust seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning tagada vastavus rahvusvaheliste sanktsioonidega
 • seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, näiteks uurimisorganite, notarite, maksuhaldurite, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmed, mis võivad olla näiteks teave kinnisvara valdamise, märgete, ajalooliste märgete ja võlgnevuste kohta;
 • andmed Kliendi maksuresidentsuse kohta, näiteks andmed elukohariigi, maksukohustuslase identifitseerimisnumbri, kodakondsuse kohta;
 • suhtlusandmed,  näiteks  audiosalvestused,  mida võidakse koguda siis, kui Klient külastab HUGO kontorit või mõnd muud kohta, kus HUGO pakub teenuseid, või kui Klient suhtleb HUGO-ga telefoni teel või muud andmed,   mida   võidakse   koguda   e-posti,   sõnumite   ning   teiste suhtlusmehhanismide, näiteks sotsiaalmeedia, kaudu ja Kliendi poolt HUGO kodulehe külastamisega seotud andmed;
 • teenustega seotud andmed, näiteks lepingute täitmine või täitmata jätmine, sooritatud tehingud, sõlmitud ja lõppenud lepingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused, intressid ja teenustasud, projekti andmed aga ka Teenuse osutamiseks kulunud aeg ja teenuse eest tasumisega seotud andmed.
 • andmed teenusega rahulolu kohta, näiteks teenuste kasutamise aktiivsus, kasutatud teenused, isiklikud seaded, vastused küsitlustele, Kliendi üldine rahulolu ning teenuse osutamisega seotud küsimuste ja vaidluste andmed;
 • Erikategooria andmed, näiteks Kliendi tervis ja muud eriliigilised isikuandmed. Eriliigiilisi andmeid kogutakse kliendi või tema seadusliku esindaja nõusolekul ning vaid mahus mis on vajalik Kliendile õigusabi teenuse osutamiseks
 1. ANDMETE KOGUMISE JA KASUTAMISE EESMÄRGID:
  •  HUGO kogub kliendiandmeid eesmärgiga:
 • sõlmitud lepingu haldamiseks, muutmiseks ning täitmiseks.
 • HUGO teenuse kvaliteedi hindamine ja uute toodete ning teenuste välja töötamine ja arendamine ning teenuse kvaliteedi hindamine eesmärgiga parandad teenuste kvaliteeti. Isikuandmeid töödeldakse, et paremini mõista Kliendi ootusi ja soove ning saada klientidelt tagasisidet teenusega rahulolu kohta (nt  kliendiküsitluste läbiviimine, mida võib teha HUGO, tema poolt volitatud kolmandad isikud ja Justiitsministeerium või tema poolt volitatud kolmandad isikud).
 • Kliendiküsitluste läbiviimine, mida võivad viia läbi HUGO või tema poolt volitatud kolmandad isikud ning Justiitsministeerium või tema poolt volitatud kolmandad isikud HUGO ja justiitsministeeriumi vahel sõlmitud lepingu alusel ja mahus.
 • isikuandmeid töödeldakse HUGO ja kliendi vahel sõlmitud lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ning rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks (nt andmete edastamine HUGOt esindavale advokaadile või kohtule; võlgnevuste kohta andmete esitamine).
 • riskide vähendamiseks ja ärahoidmiseks (nt rahapesu tõkestamine);
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine -, uurimisasutustele, notaritele ja maksuhaldurile);
 • statistilise ning finantsanalüüsi läbiviimiseks.
  • HUGO kogub projektiandmeid eesmärgiga:
 • pakkuda kliendile õigusteenust konkreetse õigusliku küsimuse lahendamiseks.
 • juhul, kui klient on andnud HUGO-le volituse enda esindamiseks kõikide isikute ja ametiasutuste ees, s.h kohtus, kogutakse projektiandmetena andmeid mis on vajalikud kliendi poolt antud volituse täitmiseks.
  • HUGO kasutab kogutud Kliendiandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • Kliendi õigusliku probleemi kirjeldust (projekti) vajame eesmärgiga viia Klient kokku temale sobivaima juristiga, arvestades juristi spetsialiseerumisvaldkondi ning osutatava õigusabiteenuse hinnakategooriat.
 • Klientide isikuandmeid (isikukood, andmed sissetulekute kohta) ja kontaktandmeid (aadress, e-post, telefoninumber) kasutame selle jaoks, et HUGO saaks Kliendiga ühendust võtta. Samuti töötleme isikute puhul, kes kasutavad HUGO teenuseid Määruse raames, Kliendile soodustingimustel õigusabiteenuse pakkumiseks.
 • Andmeid suhtluskeele kohta kogume eesmärgil, et pakkuda kliendile suhtlust juristiga Kliendile arusaadavas keeles.
 • Õigusliku probleemi andmeid kasutame eesmärgiga pakkuda Kliendile õigusabiteenust sh valida HUGO poolt Kliendile talle parimat teenust pakkuv jurist.
 • Probleemi lahendamiseks kuluva tööajaarvestuse ja Klientide makseandmeid andmeid töötleme arvelduste teostamiseks sh et koostada ja esitada arveid juristi poolt Kliendile osutatud teenuse mahu kohta sh edastada Määruse alusel soodustingimustel õigusabiteenust saavatele Klientidele osutatud teenuse kohta informatsiooni Justiitsministeeriumile.
 • Klienditoe infot kogutakse juhtumite põhjal ning säilitatakse vaidluste lahendamiseks ning teeninduskvaliteedi parendamiseks.
 • Kogume andmeid ühtlasi ka statistilise ja finantsanalüüsi tegemise eesmärgil.
 • Töötleme andmeid, et täita muid seadusest tulenevaid kohustusi.
 1. ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS
  • Leping– Isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmeid töödeldakse selle jaoks, et Klientidele oleks võimalik pakkuda õigusabiteenuseid. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mida Kliendid edastavad HUGO-le kliendilepingu sõlmimise käigus ning mille kogumise kohustus tuleb Justiitsministeeriumi ja HUGO vahel sõlmitud lepingust ja Määrusest.
  • Nõusolek– Reklaami ja pakkumiste saatmiseks töötleb HUGO Sinu isikuandmeid nõusoleku alusel. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ning seda saab igal ajal tagasi võtta teavitades sellest HUGO-t.
  • Õigustatud huvi – HUGO võib kasutajate isikuandmeid töödelda õigustatud huvi alusel (näiteks andme – ja infoturbe tagamiseks, õigusabiteenuse arendamiseks ja parandamiseks, pettuste ennetamiseks), et tagada võetud kohustuste ja andmete turvalisus juhul, kui Kliendi huvid ja õigused ei ole antud olukorras ülekaalukamad.
  • Juriidiline kohustus– HUGO töötleb Kliendi isikuandmeid, et täita erinevatest õigusaktidest tulenevaid juriidilisi kohustusi. Eelkõige töötleb HUGO andmeid lähtuvalt HUGO ja Justiitsministeeriumi vahelistest Määruse alusel soodustingimustel õigusabiteenuse osutamiseks lepingus ettenähtud mahus.
 1. KLIENDIANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE
  • HUGO avalikustab või edastab lisaks seaduses ettenähtud juhtudele vajaduse korral isikuandmeid. HUGO edastab soodustingimustel õigusabi saajate andmed Justiitsministeeriumile vastavalt Määruses toodud nõuetele ja korrale ning HUGO ja Justiitsministeeriumi vahel sõlmitud lepingust tulenevalt.
  • Kliendiandmeid jagatakse teiste saajatega, näiteks:
 • ametiasutused, näiteks õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, maksuhaldurid, järelevalveasutused kui vastav kohustus tuleneb HUGO-le seadusest või on selleks kliendi nõusolek
 • juriidilised isikud, kes osutavad HUGOle juriidilise abi teenust ning kellele on HUGOga sõlmitud teenuse osutamise leping;
 • Justiitsministeeriumiga tasuta õigusabi teenuse osutamiseks määruses ja lepingus määratud mahus;
 • audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või muud HUGO poolt volitatud töötlejad;
 • andmekogude (sh maksehäirete register, rahvastikuregister) pidajatele (nt aktsiaselts Krediidiinfo), kellele HUGO edastab Isikuandmeid õigusaktide või lepingute alusel avaldamiseks. HUGO on Isikuandmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Kliendil on HUGO ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus.
 • muule kolmandale isikule (nt professionaalsed nõustajad, pankrotihaldurid, kohtud, kohtutäiturid, uurimisasutused, Maksu- ja Tolliamet, Finantsinspektsioon, Rahapesu Andmebüroo jmt) seoses HUGO kohustusega täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, kaitsta enda seaduslikke õiguseid või kliendi poolt antud esindusvolituse täitmiseks.
  • Kliendiandmeid töödeldakse Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires. HUGO ei edasta Kliendiandmeid kolmandatesse riikides va juhul, kui Klient on esitanud vastavasisulise palve
 1. ISIKUANDMETE TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS
  • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi või klienditoe küsimusi ja Justiitsministeeriumil eesmärgiga kontrollida soodustingimustel osutatava õigusabiteenuse õiguspärasust ja tingimustele vastavust.
  • HUGO administraatoritel ja Justiitsministeeriumi poolt volitatud isikutel on õigus teostada isikuandmete üleselt päringuid, eesmärgiga saada teenuse kasutamise kohta statistilisi andmeid (andmesubjekti asukohad piirkonnapõhiselt; õigusvaldkonna järgi). Statistiliste päringute teostamisel kasutatakse isikuandmeid anonümiseeritud kujul.
  • Geograafilise asukoha andmeid töödeldakse ning andmete isikustamine toimub juhul, kui asukohaandmeid on vaja seostada isikuga vaidluste või pettuste lahendamiseks.
  • Teadusuuringute või statistiliste eesmärkide tarbeks töödeldakse andmeid anonümiseeritud kujul.
  • Isikuandmete kohta võib oma pädevuse piires seaduses sätestatud ulatuses ja korras esitada järelepärimisi kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus või kohus asja menetlemisel.
 1. ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE, PARANDAMINE JA ÜLEKANDMINE
  • Kliendil on õigus isikuandmete parandamisele. Kui Klient leiab, et tema kohta käivad isikuandmed on ebaõigeid või mittetäielikud, siis on Kliendil õigus, juhul kui tal ei ole võimalik ise enda andmeid parandada, nõuda andmete parandamist või täiendamist HUGO töötajate poolt.
  • Kliendil on igal ajal õigus saada teavet tema isikuandmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta ning tutvuda tema kohta käivate andmetega. Selleks tuleb tal esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud avaldus. HUGO tuvastab isikusamasuse enne isikuandmete väljastamist, et välistada isikuandmete sattumine selleks mitteõigustatud isikute kätte.
 1. ANDMETE SÄILITAMINE
  • Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni Kliendil on aktiivne leping HUGO-ga. Isikute, kes on saanud õigusabiteenust Määruse alusel, andmeid säilitatakse 5 a pärast lepingu lõppemist va kui HUGO ja Justiitsministeeriumi vahel sõlmitud lepingust tulenevad teistsugused andmete säilitamise tähtajad..
  • Projektiandmeid säilitatakse kuni kliendilepingu lõppemiseni, kuid mitte kauem kui kolm aastat alates projekti lõppemisest. Jurist näeb ainult nende projektide andmeid, mis on/on olnud tema lahendada ning millega tema on tegelenud. Seda on Juristil vaja, et oleks võimalik lahendada teenuse osutamisega seonduvaid küsimusi sh vältida korduvalt sama probleemiga juristi juurde pöördumisel isikult uuesti andmete küsimist.
  • Klientidele osutatud õigusabiteenuse makseandmeid säilitatakse kolm aastat pärast viimase arve maksetähtaja saabumist va juhul, kui Justiitsministeeriumi ja HUGO vahelisest lepingust tuleneb pikem andmete säilitamise tähtaeg.
  • Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitakse seitse aastat.
  • Kuriteo, pettuse või valeandmete esitamise kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.
 1. KUSTUTAMINE JA ÜLEKANDMINE
  • Andmete kustutamiseks HUGO poolt tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud avaldus. HUGO tuvastab isikusamasuse enne isikuandmete kustutamist, et välistada pahatahtlike kolmandate isikute poolt edastatud taotlused.
  • Andmete kustutamistaotlusele vastame 30 päeva jooksul ning täpsustame andmete kustutamise korra.
  • HUGO saab jätta isikuandmed kustutamata kui isikuandmete kustutamine on vastuolus kehtiva seadusandlusega või ei ole võimalik justiitsministeeriumi ja HUGO vahelisest lepingust.
  • Andmete ülekandmise taotlusele vastame kuu aja jooksul ja täpsustame ülekandmise üksikasjad. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja edastab isikuandmed, mille hulka kuuluvad: kontaktandmed, projektide ja nendega seotud tegevuste ja dokumentide ajalugu ja makseandmed.
 1. OTSETURUSTUSTEATED
  • Kasutame e-kirja aadressi ja/või telefoninumbrit isikustatud otseturundusteadete saatmiseks, kui olete andnud vastava nõusoleku.
  • Kui Kliendi isikuandmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, on Kliendil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta teavitades HUGO , et ta ei soovi saada personaalseid pakkumisi ega reklaame, oma andmete töötlemist tarbijaharjumuste uurimise ja /või otseturunduse eesmärgil ja/või oma andmete edastamist nimetatud eesmärgil kolmandale isikule.
 1. ERAISIKUST KLIENDI ÕIGUSED

Eraisikust Kliendil on seoses Isikuandmete Töötlemisega alljärgnevad õigused:

 • taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
 • esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, eelkõige kui Isikuandmete kasutamine põhineb profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil, näiteks turunduspakkumiste saamine või küsitlustes osalemine;
 • taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Isikuandmeid Töödeldakse tema nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu, kui Isikuandmeid, mida palutakse kustutada, Töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks Justiitsministeeriumiga sõlmitud tasuta õigusabiteenuse osutamise lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 • piirata oma Isikuandmete Töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil HUGO hindab kas Kliendil on õigus oma andmete kustutamisele;
 • saada infot, kas HUGO Töötleb tema Isikuandmeid ning juhul, kui Töötleb, siis saada informatsiooni milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil HUGO töötleb.
 • saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus);
 • võtta tagasi oma nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks;
 • Esitada kaebusi Isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.
 1. LÕPPSÄTTED
  • Privaatsustingimused on Klientidele kättesaadavad HUGO kontorites ja kodulehel https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/privaatsustingimused
  • HUGO-l on õigus privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest HUGO kontorites, HUGO kodulehe kaudu, posti teel, e-posti teel või muul viisil, näiteks massiteabevahendite kaudu, mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist.
  • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-maili aadressi hugo@hugo.legal
  • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (aki.ee, info@aki.ee).

[1] EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus); edaspidi ka GDPR)

Sul on õigusalane probleem? HUGO aitab!

Broneeri aeg