september 5, 2019

Jurist: teisaldatav kiirusmõõtesüsteem peab olema tähistatud osutusmärgiga “automaatkontroll”

Tänavu 27. juunil kiitis valitsus heaks eelnõu, mis võimaldas politseil alates 5. juulist kasutusele võtta teisaldatavad kiiruskaamerad. Kuigi seaduse järgi peab automaatse kiiruskaamera ees olema osutusmärk “automaatkontroll”, siis teisaldatavate kaamerate puhul politsei seda märki ei kasuta. OÜ HUGO jurist Harland Paas selgitab olukorda.

Riigikogu muutis Liiklusseadust selliselt, et sõidukite sõidukiirust võib mõõta lisaks senistele statsionaarsetele kiiruskaameratele ka teisaldatavate kaameratega. Osutusmärgid teatavad kohustusliku liikluskorra iseärasustest või asulate ja teiste objektide paiknemisest. Osutusmärkide hulka kuulub ka liiklusmärk “automaatkontroll”, mis paigutatakse liikluskaamera ette.

OÜ HUGO jurist Harland Paasi hinnangul ei oma täna õiguslikust aspektist tähtsust, kas kiiruskaamera on statsionaarne või teisaldatav, igal juhul peab sellele eelnema ohutusmärk “automaatkontroll”. “Liiklusseadus ei anna võimalust kiiruskaamerate valikuliseks märgistamiseks – märk on iga statsionaarse kiiruskaamera ees. Kuivõrd teisaldatavate kiiruskaamerate regulatsioon õigusaktides on täpselt sama statsionaarsete kiiruskaameratega, siis peaks ka teisaldatava kiiruskaamera ees olema liiklusmärk “automaatkontroll”. Seda seisukohta ei saa ümber lükata väitega, et liiklusmärgi paigaldamine pole vajalik, sest tegemist on kiiruskaamera ajutise paiknemisega selles kohas. Teatavasti on võimalik vajadusel kasutada ka ajutisi liiklusmärke,” sõnas Paas.

Paas lisab, et Liiklusseaduse muudatuse seletuskirjas on nimetatud teisaldatavate kiiruskaamerate kasutamise eesmärgina liikluse rahustamist. “Teisaldatava kiiruskaamera ees osutusmärgi kasutamine tagab selgelt nimetatud eesmärgi saavutamise. Märgistamata kiiruskaamera eesmärk on minu hinnangul pigem trahviraha kogumine kui liikluse rahustamine,” lisas Paas.

Samas märgib jurist, et kehtivates õigusaktides ei ole automaatkontrolli osutusmärgi paigaldamise kohustuslikkus ühemõtteliselt ja sõnaselget sätestatud, mistõttu lõpliku vastuse kõnealusele küsimusele annab siiski kohtupraktika.

Kasutatud õigusaktid, selgitus ning juristi kokkuvõtlik arvamus:

1.     Seletuskiri liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu juurde 

… Kuigi LS § 199 lõike 1 punkti kohaselt võib liiklusjärelevalvet teha teisaldatava või statsionaarse tehnilise vahendiga, sätestavad sama paragrahvi lõiked 2–5 automaatse liiklusjärelevalve süsteemi (ehk kiiruskaamerate regulatsiooni) puhul võimaluse kasutada üksnes statsionaarseid vahendeid. Täna on see nii eelkõige sellepärast, et kiiruskaamerate süsteem ja seda puudutavad sätted loodi, arvestades tollaseid tehnoloogilisi vahendeid. Praegu on aga võimalus liidestada teisaldatavad kiiruskaamerad juba olemasoleva statsionaarsete kiiruskaamerate süsteemiga. …

2.     Liiklusseadus

§ 199. Liiklusjärelevalve teostamise meetodid

(1)   Liiklusjärelevalvet võib teostada:

4) teisaldatava või statsionaarse tehnilise vahendiga;

3.     Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

§ 14. Üldsätted

(1) Osutusmärgid teatavad kohustusliku liikluskorra iseärasustest või asulate ja teiste objektide paiknemisest.

§ 15. Osutusmärgid ja nende tähendused

29) märgid 559a ja 559b „Automaatkontroll” osutavad automaatsele liiklusjärelevalve teostamisele;

4.     Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele

§ 2. Automaatne kiirusmõõtesüsteem ja salvestis

(1) Automaatne kiirusmõõtesüsteem on statiivile, seisvasse sõidukisse või mõõtekabiini paigaldatud mõõtesüsteem, mis koosneb kiirusmõõturist, dokumenteerimisseadmest ja vajalikest lisaseadmetest ning mis on ette nähtud sõidukiiruse mõõtmiseks ning lubatud sõidukiiruse ületamise andmete dokumenteerimiseks ja salvestamiseks.

(2) Salvestis on automaatse kiirusmõõtesüsteemi salvestatud andmed lubatud sõidukiiruse ületamise juhtumi kohta.

(3) Automaatne kiirusmõõtesüsteem võib salvestise automaatselt edastada töötlemiseks seaduse alusel loodud andmekogusse. Salvestise edastamisel peab see olema kaitstud kolmandate isikute eest.

§ 3. Sõidukiiruse mõõtmise üldnõuded

(2) Automaatne kiirusmõõtesüsteem peab sõidukiiruse mõõtmiseks olema nõuetekohaselt paigaldatud ja seadistatud. Automaatsele kiirusemõõtmisele, sealhulgas mõõtesüsteemi paigaldamisele ja seadistamisele kehtestatud nõuete järgimise tagab mõõtesüsteemi valdaja.

Ükski viidatud õigusaktidest ei sätesta ühemõtteliselt, et statsionaarne ja/või teisaldatav automaatne kiirusmõõtesüsteem peaks olema tähistatud liiklusmärgiga 559a või 559b „automaatkontroll“. Samas on seadusandluses liiklusmärke 559a ja 559b käsitletud osutusmärkidena – osutusmärgid teatavad kohustusliku liikluskorra iseärasustest või asulate ja teiste objektide paiknemisest (Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele § 14).

Ülalmärgitud õigusaktidest ei tulene ühtki õigusliku regulatsiooni erinevust senise statsionaarse ja uue teisaldatava kiirusmõõtesüsteemi vahel peale asjaolu, et viimaseid on võimalik teisaldada.

Juristi kokkuvõttev arvamus: 

Teisaldatav kiirusmõõtesüsteem peab olema tähistatud osutusmärgiga „automaatkontroll“.