Kasutustingimused

KLIENDILEPING NR

Kuupäev

Käesoleva õigusteenuse osutamise leping (edaspidi „Leping”) on sõlmitud OÜ HUGO (edaspidi “Büroo”) ja ____ (edaspidi “Klient”) vahel.

Büroo ja Klient on leppinud kokku teenuse osutamises vastavalt alljärgnevatele tingimustele:

1. Lepingu alusel osutab Büroo Kliendile õigusteenust vastavalt Kliendi antud juhistele (edaspidi „Ülesanne“). Klient on teadlik, et Bürool on õigus osutada teenust riigi tellimusel ja vastavalt justiitsministri 15.02.2021 määrusele nr. 4 „Riigi toetatav õigusnõustamine“ (edaspidi „Määrus“).

2. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta vastab Määruses toodud õigusabi tingimustele, s.t Klient on Eestis elav füüsiline isik, kelle lepingu sõlmimisele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1200 (üks tuhat kakssada) eurot. Klient, kes pöördub Büroo poole lapse õigusi puudutavas perekonnaasjas, kinnitab, et tema lepingu sõlmimisele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1700 (üks tuhat seitsesada) eurot. Klient vastutab kogu Lepingu kehtivuse perioodil ainuisikuliselt tema poolt antud kinnituse õigsuse eest. Juhul kui nimetatud kinnitus muutub pärast Lepingu sõlmimist ebatõeseks, kohustub Klient sellest Bürood viivitamatult teavitama. Klient on teadlik, et Justiitsministeeriumil on õigus kontrollida abivajaja sissetuleku vastavust Määrusega sätestatud ja käesolevas punktis sätestatud piirmäärale, nõudes selleks Kliendilt Maksu- ja Tolliameti maksuandmete tõendi esitamist ning põhjendatud juhul nõuda Kliendilt toetuse tagasimaksmist.

3. Büroo osutab Kliendile õigusabiteenust üksnes pärast Lepingu jõustumist. Allkirjastatud Leping jõustub pärast seda, kui Klient on tasunud Lepingu sõlmimise tasu 5 (viis) eurot (edaspidi “Lepingutasu”). Juhul kui Klient ei teavita kokkulepitud ajal kohtumisele mittetulemisest vähemalt 24 tundi enne planeeritud nõustamise algust, tasub Klient enne kohtumisega õigusnõustamist Lepingutasu 5 (viis) eurot uuesti. Alaealised on Lepingu sõlmimise tasust vabastatud. Kui Klient ei allkirjasta Lepingut digitaalselt, tuleb Kliendil esitada Büroole kehtiv isikut tõendava dokumendi koopia.

4. Leping kehtib kuni kalendriaasta lõpuni. Kui Klient soovib uuel kalendriaastal Lepingut pikendada, tuleb Kliendil tasuda Lepingutasu 5 eurot. Lepingutasu maksmisega kinnitab Klient, et tema Lepingu pikendamisele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek ei ületanud punktis 2 nimetatud määra, mis on avaldatud ka Büroo kodulehel. Lepingutasu kuulub maksmisele üks kord kalendriaasta jooksul.

5. Määruse raames on ühel Kliendil õigus kasutada kuni kalendriaasta lõpuni tasuta ja soodustingimustel esmatasandi õigusabiteenust kokku kuni 5 tundi (2+3). Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on Kliendil lisaks 2 (kahele) tasuta tunnile õigus kasutada kuni 10 (kümme) soodushinnaga tundi (2+10). Õigusabiteenust ei ole võimalik kasutada kohtus esindamiseks, sh kohtudokumendi koostamiseks, välja arvatud lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisel. Klient maksab tasu õigusabiteenuse eest vastavalt Määruses sätestatud põhimõtetele:

5.1 Esimesed kaks (2) tundi on kliendile tasuta (s.t riik hüvitab 1.-2. tunni 100%);

5.2 Järgmised kolm (3) tundi tasub klient 45 €/h (s.t riik hüvitab 3.-5. tunni 0%);

5.3 Üksnes lapse õigusi puudutavas perekonnaasjas on Kliendil õigus saada kuni kümme (10) soodustingimustel tundi hinnaga 45 €/h) (s.t riik hüvitab 3.-10. tunni 0%);

5.4 Kui Kliendil ei ole õigust vastavalt Määrusele teenust saada või kui teenuse maht kalendriaasta kohta on vastavalt Lepingu p-dele 5.2. või 5.3. täitunud, rakendub Büroo õigusabiteenuse osutamise tunnitasu määr 60€/h. Bürool on õigus käesolevas punktis toodud olukorra esinemisel Leping ühepoolselt Määrusega sätestatud mahu täitumise tõttu lõpetada ning osutada teenust edasi uue sõlmitava kliendilepingu alusel.

5.5 Kõik eeltoodud summad sisaldavad käibemaksu.

6. Õigusabiteenuse arve esitatakse kord kuus arve väljastamisele eelneva perioodi eest 7 päevase maksetähtajaga. Klient maksab tasu õigusabiteenuse eest vastavalt Büroo tööaja arvestusele. Õigusabiteenuse tasu arvestuse aluseks on töötund ning arve koostamisel arvestatakse õigusnõustamise reaalset ajakulu, mis hõlmab lisaks kohtumisega õigusnõustamisele ka sellele eelnevaid/järgnevaid toimingud s.j dokumentidega tutvumine, päringute teostamine, materjali analüüs, õiguslikke arvamuse ja/või kirjaliku menetlusdokumendi koostamine, e-kirja ja telefoni teel kliendi nõustamine, e-toimiku toimingud, esindamine kohtu- ja muudes menetlustes toimunud istungitel, kliendi esindamine suhetes kolmandate isikutega, jms.

7. Pärast esimese kahe (2) tunni täitumist on Bürool õigus nõuda täiendavalt Lepinguga võetavate kohustuste täitmise tagamiseks ettemaksu.

8. Lepingu osaks on lisaks käesolevale Lepingule ja nende lisadele Üldtingimused ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

9. Klient annab Büroole nõusoleku töödelda Kliendi isikuandmeid Nõusolekus ettenähtud koosseisus ja eesmärkidel ning edastada andmeid kolmandatele isikutele Nõusolekus toodud juhtudel ja korras.

10. Klient kinnitab lepingut allkirjastades, et ta on Lepingu, Üldtingimustega ja Nõusolekuga Isikuandmete töötlemiseks hoolikalt tutvunud, saab nende sisust aru ning see vastab tema tahtele.

BÜROO

OÜ HUGO Reg. nr. 128221618

Endla 15, 10122 Tallinn, Eesti

+372 6 880 400

hugo@hugo.legal

www.hugo.legal

AS LHV Pank EE587700771001523475

Allkiri: ____________________________________________________

KLIENT

Nimi:

Isikukood:

Aadress:

Telefon:

E-post:

Allkiri: ____________________________________________________

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

1. ÜLDISELT

1.1. OÜ HUGO (edaspidi Büroo) töötleb isikuandmeid kliendile pakutava õigusabiteenuse raames.

1.2. Andmete vastutatavaks töötlejaks on OÜ HUGO, registrikood 128221618, aadress, Endla 15, 10122 Tallinn, Eesti, e-mail: hugo@hugo.legal, tel: +372 6880 400.

1.3. Kliendiks on Büroo poole pöördunud füüsiline isik, kellega Büroo on sõlminud kliendilepingu (edaspidi Klient).

1.4. Büroo peab oluliseks Kliendi isikuandmete konfidentsiaalsust ning isikuandmete kaitset. Büroo töötleb Kliendi isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks.

1.5. Isikuandmete töötlemisel lähtub Büroo Euroopa Liidu ja Eesti kehtivast seadusandlusest, kliendi nõusolekust ning Büroo ja justiitsministeeriumi vahel sõlmitud toetuse kasutamise lepingust, isikuandmete töötlemise lepingust ja muudest osapoolte vahel sõlmitud lepingutest.

1.6. Büroo poolt teenuse osutamise käigus kogutavad isikuandmed jagunevad kaheks rühmaks:

1.6.1 Kliendiandmed, milleks on kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber ja andmed õigusvaldkonna kohta, millega Klient Büroo poole pöördus ning millede kogumise kohustus tuleb Büroo ja Justiitsministeeriumi vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingust.

1.6.2. Projektiandmed, milleks on Kliendi konkreetse õigusküsimuse (edaspidi Projekt) lahendamiseks ning Kliendi nõustamiseks kogutud andmed ja dokumendid sh õigusliku probleemi lühikirjeldus, kohtudokumendid ning kliendi poolt Büroole edastatud andmed, e-kirjad, dokumendid jne.

1.7. Büroo kasutab isikuandmete töötlemiseks ja salvestamiseks infosüsteemi Scoro, järgides Büroo töötajatele andmetele ligipääsu võimaldamisel põhjendatud teadmisvajaduse printsiipi.

2. KLIENDI NÕUSOLEKU ANDMINE ¹

2.1. Klient annab nõusoleku Büroole koguda kliendiandmeid eesmärgiga:

2.1.1. Sõlmitud lepingu täitmiseks, haldamiseks ning muutmiseks.

2.1.2. Büroo teenuse kvaliteedi hindamine ja uute toodete ning teenuste välja töötamine ning arendamine ning teenuse kvaliteedi hindamine eesmärgiga parandada teenuste kvaliteeti. Isikuandmeid töödeldakse, et paremini mõista Kliendi ootusi ja soove ning saada Klientidelt tagasisidet teenusega rahulolu kohta (nt kliendiküsitluste läbiviimine, mida võib teha Büroo, tema poolt volitatud kolmandad isikud ja Justiitsministeerium või tema poolt volitatud kolmandad isikud).

2.1.3. Kliendiküsitluste läbiviimine, mida võivad viia läbi Büroo või tema poolt volitatud kolmandad isikud ning justiitsministeerium või tema poolt volitatud kolmandad isikud Büroo ja justiitsministeeriumi vahel sõlmitud lepingu alusel ja mahus.

2.1.4. Isikuandmeid töödeldakse Büroo ja kliendi vahel sõlmitud lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ning rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks (nt andmete edastamine Büroo esindavale juristile/advokaadile või kohtule; võlgnevuste kohta andmete esitamine AS Creditinfo Eesti`le).

2.1.5. Riskide vähendamiseks ja ärahoidmiseks (nt rahapesu tõkestamine).

2.1.6. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notaritele ja maksuhaldurile);

2.1.7. Statistilise ning finantsanalüüsi läbiviimiseks, uudiskirjade ja pakkumiste saatmiseks kliendi kontaktidele.

2.2. Büroo kogub projektiandmeid eesmärgiga:

2.2.1. Pakkuda Kliendile õigusteenust konkreetse õigusliku küsimuse lahendamiseks.

2.2.2. Juhul, kui Klient on andnud Büroole volituse enda esindamiseks kõikide isikute ja ametiasutuste ees, s.h kohtus, kogutakse projektiandmetena andmeid, mis on vajalikud Kliendi poolt antud volituse täitmiseks.

3. ANDMETE SÄILITAMINE

3.1. Büroo säilitab kliendiandmeid 5 aastat va kui Büroo ja justiitsministeeriumi vahel sõlmitud lepingust tulenevad teistsugused andmete säilitamise tähtajad. Andmeid säilitatakse ka pärast kliendilepingu lõppemist.

3.2. Projektiandmeid säilitatakse kuni kliendilepingu lõppemiseni, kuid mitte kauem kui kolm aastat alates projekti lõppemisest.

4. ANDEMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE

4.1. Büroo avalikustab või edastab lisaks seaduses ettenähtud juhtudele vajaduse korral isikuandmeid:

4.1.1. Justiitsministeeriumile Büroo ja Justiitsministeeriumi vahel sõlmitud lepingus ettenähtud korras ja mahus.

4.1.2. Andmekogude (sh maksehäirete register, rahvastikuregister) pidajatele (nt AS Creditinfo Eesti), kellele Büroo edastab Isikuandmeid õigusaktide või lepingute alusel avaldamiseks. Bürool on Isikuandmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Kliendil on Büroo ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus.

4.1.3. Muule kolmandale isikule (nt professionaalsed nõustajad, pankrotihaldurid, kohtud, kohtutäiturid, uurimisasutused, Maksu- ja Tolliamet, Finantsinspektsioon, Rahapesu Andmebüroo jmt) seoses Büroo kohustusega täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, kaitsta enda seaduslikke õiguseid või Kliendi poolt antud esindusvolituse täitmiseks.

4.1.4. Klient annab Büroole nõusoleku nimetada teda oma Kliendiks ja kirjeldada õigusabi liiki üldistatult (asjaolusid täpsustamata) enda kodulehel ja kolmandatele isikutele (näiteks meediaväljaannetes). Samuti annab Klient Büroole nõusoleku nimetada kontaktisikut Kliendi esindajana, kellele õigusteenuse turu uurijad võivad saata päringuid õigusteenuse kvaliteedi, Kliendi hinnangute jms kohta.

5. KLIENDI ÕIGUSED

5.1. Kliendil on õigus saada Büroolt igal ajal infot kliendiandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist. Kliendil on õigus nõuda Büroolt kliendi- ja projektiandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ja Büroo ning justiitsministeeriumi vahelisest õigusabiteenuse teenuse osutamise ja toetuse kasutamise lepingut ei tulene teisiti.

5.2. Kliendil on igal ajal võimalus saada enda andmete kohta teavet Büroo poolt isikuandmeid töötlema volitatud isikutelt (volitatud töötlejad) pöördudes vastavasisulise päringuga Büroo poole.

5.3. Kliendi on igal ajal õigus teavitada Bürood e-kirja teel oma soovist mitte saada personaalseid pakkumisi. Büroo ei edastada kolmandate isikute ja ettevõtete pakkumisi ja reklaami oma Klientidele.

5.4. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Büroo poole, kui ta leiab, et Büroo on rikkunud isikuandmeid töödeldes Kliendi õigusi saates kirja e-postile hugo@hugo.legal.

5.5. Kliendil on õigus nõuda Büroolt kliendi isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist, kui see ei ole vastuolus õigusaktidega või Kliendil ei ole kehtivat Lepingut ning eeldusel, et Bürool ei ole õigusaktidest tulenevat kohustust andmete säilitamiseks. Selleks esitab Klient Büroole vastavasisulise ja kirjalikult taasesitatavas vormis nõude. Büroo teavitab Klienti tema nõude rahuldamisest või mitterahuldamisest.

5.6. Kliendil on oma õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva Eesti kohtu poole.

Allkiri: ___________________________________________________ Allkiri: ________________________________________________

¹ Juhul kui Klient ei ole nõus andmete edastamisega Justiitsministeeriumile tulenevalt OÜ HUGO ja Justiitsministeeriumi vahel sõlmitud lepingust, ei ole OÜ-l HUGO võimalik osutada kliendile õigusabi teenust Justiitsministri määruse 15.02.2021, nr 4 ’’Riigi toetatav õigusnõustamine’ alusel.

ÜLDTINGIMUSED

1. Leping koosneb käesolevatest üldtingimustest (edaspidi “Üldtingimused) ja kliendilepingust (edaspidi “Leping”) ning selle võimalikest lisadest. Leping ning Lepingu täitmisega seotud andmed on konfidentsiaalsed ning nende avaldamine kolmandatele isikutele v