Käsundusleping

Käsunduslepingu (edaspidi Leping) on sõlminud

  1. legal platvormil õigusteenuseid tellinud isik (edaspidi Käsundiandja)

(nimi, registrikood/isikukood avaldatakse HUGO.legal platvormil)

ja

  1. legal platvormil õigusteenuseid osutav isik (edaspidi Jurist)

(nimi avaldatakse HUGO.legal platvormil)

  1. Lepingu objekt
    • Leping on sõlmitud eesmärgiga reguleerida õigusteenuse osutamise õigussuhteid.
    • Lepinguga kohustub Jurist osutama Käsundiandjale õigusteenuseid kokkulepitud mahus ja tähtaegadel. Käsundiandja kohustub maksma Juristile teenuse eest tasu.
  2. Lepingu sõlmimine
    • legal platvormi haldab OÜ HUGO, registrikood