Privaatsustingimused juristile

HUGO (registrikood:12821618) (edaspidi ka kui HUGO) asukohaga Endla 15, Tallinn, Harju maakond, on isikuandmete vastutav töötleja ning andmekaitse küsimustes saab pöörduda e-maili aadressil privacy@hugo.legal.

 1. Milliseid isikuandmeid töötleme
 • Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht.
 • Tegutsemispiirkond, keelteoskus, kompetentsid.
 • Teave juristi hariduse ja kogemuste kohta.
 • Teave jurist tehtud tööde ja tööaja kohta.
 • Hinnangud juristide töö ja kliendi rahulaolu kohta.
 • Juristiga peetud arvelduste kohta.
 1. Mis eesmärgil töötleme isikuandmeid
 • Töötleme isikuandmeid selleks, et vahendada õigusabiteenust vajavatele isikutele  (edaspidi ka Klient) Juristi andmed, eesmärgiga, et Jurist saaks lahendada Kliendi õiguslikku probleemi.
 • Haridustõendavaid dokumente ja andmeid töökogemuse kohta töödeldakse selle jaoks, et veenduda juristi kvalifikatsioonis ning et võimaldada parimat kliendi ja juristi vahelist koostööd sh et juristi tegusemispiirkond, töökeel  ja õigusalased kompetentsid võimaldaks pakkuda juristile parimat võimalikku teenust.  
 • Juristile edastatakse HUGO.legal portaalis Klientide tagasiside juristi poolt osutatud teenustele.   Hinnangud juristile on vajalikud selle jaoks, et klientidele oleks võimalik pakkuda usaldusväärset teenust.
 1. Õiguslik alus
 • Leping – HUGO  töötleb  Juristi  isikuandmeid Juristi ja HUGO vahelise lepingu täitmiseks.
 • Nõusolek – reklaami  ja  pakkumiste  saatmiseks  töötleb  HUGO  Juristi  isikuandmeid  nõusoleku alusel.  Nõusoleku  andmine  on  vabatahtlik  ning  seda  saab  igal  ajal  tagasi  võtta  teavitades sellest HUGOt.
 • Õigustatud huvi – HUGO  võib  Juristi isikuandmeid  töödelda  õigustatud  huvi  alusel (näiteks    andme - ja    infoturbe    tagamiseks,    platvormi    teenuse    arendamiseks,    ja pettuste ennetamiseks), et tagada Platvormi ja selle vahendusel toimiva e-teenuse turvalisus ja toimivus.
 • Juriidiline kohustus – HUGO   töötleb  Juristi    isikuandmeid,   et   täita   erinevatest   õigusaktidest tulenevaid   juriidilisi   kohustusi   (nt   rahapesu   ja   terrorismi   tõkestamist   reguleeritavatest õigusaktidest tulenevad kohustused; Maksukorralduse seadus).
 • Maksetega seotud pettuste uurimiseks ja avastamiseks võidakse juristi isikuandmeid töödelda ka õigustatud huvi alusel.
 1. Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse
 • Juristi isikuandmeid edastatakse ainult neile Klientidele, kelle tellimus on HUGO platvormi kaudu Juristile täitmiseks määratud. Sellisel juhul näeb Klient Juristi nime, , e-posti aadressi, telefoninumbrit ja vajadusel isikukoodi. Tasuta küsimusele vastamisel edastatakse küsimus vastamiseks HUGO poolt valitud Juristile, kellega Kliendil  õigussuhet ei teki, kuid Juristi nime võidakse HUGO platvormil vastuse juures kuvada.  
 • Juristi isikuandmeid töötlevad OÜ HUGO töötajad, kes osutavad klienditoe teenust.
 1. Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs
 • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi või klienditoe küsimusi.
 • Isikuandmete kohta võib oma pädevuse piires seaduses sätestatud ulatuses ja korras esitada järelepärimisi kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus või kohus asja menetlemisel.
 1. Klientide isikuandmete töötlemine
 • Õigusabiteenuse vahendaja ja Jurist on Kliendi isikuandmete kaasvastutavateks töötlejateks kui  isikuandmete  töötlemine  toimub  õigusabi  andmise  eesmärgil. 
 • HUGO   kogub   Kliendilt   Platvormile registreerimisel  Juristile vajalikud isikuandmed.
 • HUGO  teavitab  Klienti  tema  isikuandmete  töötlemisest õigusabi andmise eesmärgil ning  informeerib  Klienti temaga  koostöölepingu  sõlminud  Juristidest ja nende isikuandmete töötlemise põhimõtetest;
 • HUGO  ja  Jurist  tagavad,  et  Klientide  isikuandmetele  ei  saaks  ligi isikud,    kellel    puudub    selleks    vajadus,    kasutades    selleks    vajalikke    tehnilisi    ja organisatoorseid meetmeid.
 • Kui jurist rikub Kliendi isikuandmete töötlemise nõudeid sh isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatut, on HUGOl õigus Juristi konto sulgeda ning nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
 1. Isikuandmetega tutvumine, säilitamine, kustutamine, parandamine ja ülekandmine
 • Juristi isikuandmeid saab vaadata ja parandada HUGO  platvormil. Juristil on  igal ajal õigus saada teavet tema isikuandmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta   ning   tutvuda   tema   kohta   käivate   andmetega, esitades selleks HUGOle vastavasisulise avalduse.
 • Juristi isikuandmeid säilitatakse senikaua kuni juristil on aktiivne juristi konto ning peale konto kustutamist täiendavalt 3 aastat.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitatakse 7 aastat.
 • Kuriteo, pettuse või valeandmete esitamise kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.
 • Vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Kui jurist soovib isikuandmeid üle kanda või kustutada, siis peab ta esitama selleks OÜ-le HUGO vastavasisulise avalduse. OÜ HUGO rahuldab Juristi taotluse ühe kuu jooksul sh täpsustatakse taotluse menetluse ajal andmete kustutamise ja üleandmise üksikasjad.
 1. Vaidluste lahendamine
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel hugo@hugo.legal või pöördudes HUGO andmekaitsespetsialist poole privacy@hugo.legal
 • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee).