Pankroti õigusrobot

Eraisiku pankrotiavaldust koostav õigusrobot.

Oled jõudnud olukorda, kus ainsaks väljapääsuks on pankroti väljakuulutamine? Kust alustada? Kuidas koostada vajalikke dokumente?

Enam pole vaja oma mure üle pead murda – pankrotirobot on siin, et töö Sinu eest ära teha, ja seda TÄIESTI TASUTA!

Alusta siit

100 000+

tundi osutatud õigusabi

40 000 +

rahulolevat klienti

1#

õigusteenuse pakkuja Eestis

Kuidas Pankroti õigusrobot töötab?

Küsimustele vastamineEsmalt küsib robot paar üldisemat küsimust, et Sinu olukorrast paremini aru saada.

Avalduse loomineTeiseks küsib robot Sinult andmed, mis on dokumentide koostamiseks vajalikud.

Avalduse allkirjastamineRobot paneb kõik vajalikud dokumendid kokku ning saadab Sulle e-kirjana koos täpsete juhistega edasi-tegutsemiseks.

Kust alustada eraisiku pankroti väljakuulutamist?

Selleks on olulised kolm asja – esiteks arvestada kokku kõik oma võlad, teiseks kõik oma varad ning kolmandaks, seletus selle kohta, kuidas Sinu olukord pankrotini jõudis.

Milliseid dokumente mul pankroti väljakuulutamiseks vaja on? Kuidas neid koostada?

Selleks on vaja mitut erinevat avaldust ning võlausaldajate nimekirja – ära muretse, meie robot aitab Sul neid kõiki koostada.

Kuhu ma pankroti väljakuulutamiseks pöörduma pean?

Kui kõik dokumendid on koostatud, tuleb Sul need edastada oma elukohajärgsele kohtule, täpsemalt juhendab Sind juba aga robot.

Kas kohtul on õigus keelduda mind kohustustest vabastamast?

Kohus võib võlausaldaja taotlusel ühe aasta jooksul Teie pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise määruse tegemisest selle määruse tühistada, kui selgub, et Te olete kohustustest vabastamise menetluse kestel oma kohustusi tahtlikult rikkunud ja sellega oluliselt takistanud pankrotivõlausaldajate nõuete rahuldamist.

Kes otsustab kohustustest vabastamise menetluse algatamise ning millisel juhul ei ole võimalik seda teha?

“Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise otsustab kohus.

Selleks, et kohus saaks teha otsuse füüsilisest isikust võlgniku kohustustes vabastamise kohta, peate õigeaegselt esitama kohtule võlgniku kohustustest vabastamise avalduse. Kohus võib jätta võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamata, kui:

● võlgnik on mõistetud süüdi pankroti- või täitemenetlusalase kuriteo, maksualase kuriteo või karistusseadustiku §-des 380–3811 nimetatud kuriteo toimepanemises;

● võlgnik on viimase kolme aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist või pärast seda andnud tahtlikult või raske hooletusega ebaõigeid või ebatäielikke andmeid oma majandusliku olukorra kohta, et saada toetusi või muid soodustusi riigilt, kohalikult omavalitsusüksuselt või sihtasutuselt või vältida maksude maksmist;

● kohus on viimase 10 aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist otsustanud võlgniku kohustustest vabastada või jätnud võlgniku avalduse kohustustest vabastamiseks rahuldamata seetõttu, et võlgnik on pannud toime pankrotikuriteo;

● võlgnik on viimase aasta jooksul enne ajutise halduri nimetamist või pärast seda tahtlikult või raske hooletuse tõttu takistanud võlausaldajate nõuete rahuldamist. Võlausaldajate huvide kahjustamiseks loetakse muuhulgas vara raiskamist;

● võlgnik on tahtlikult või raske hooletusega esitanud võlanimekirjas ebaõigeid või ebatäielikke andmeid oma vara ja sissetulekute, võlausaldajate ja oma kohustuste kohta, samuti rikkunud tahtlikult või raske hooletusega muid oma pankrotiseaduses sätestatud kohustusi.”

Kui kaua kohustustest vabastamise menetlus kestab ja mis ma pean peale seda tegema?

Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise, tehes selle kohta määruse. Kohus võib oma kohustusi nõuetekohaselt täitnud võlgniku asjaolusid arvestades vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest ka enne viie aasta möödumist menetluse algatamisest, kuid mitte enne kolme aasta möödumist menetluse algatamisest, eelkõige kui võlgnik on oma kohustusi menetluse ajal nõuetekohaselt täitnud ja rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses.

Seega on siis, kui soovite kohustuste vabastamist 3 aasta jooksul, oluliseks tingimuseks see, et olete rahuldanud võlausaldajate nõudeid arvestatavas ulatuses. Mis on “arvestatav ulatus”, seda otsustab kohus.

Kui kohus leiab, et võlgniku kohustustest vabastamise menetlus ei ole põhjendatud, võib ta menetlust pikendada ja määrata võlgnikule täiendava tähtaja, kuid see tähtaeg ei või olla pikem kui 7 aastat kohustuste vabastamise menetluse algatamisest.

Ühtlasi peate Te vande all kohtule kinnitama, et olete kõik oma kohustused täitnud. Kohustustete täitmise all on silmas peetud PankrS § 173 sätestatud võlgniku kohustusi.

Mis ma edasi tegema pean, kui kohus on teinud määruse, millega on otsustatud algatada kohustustest vabastamise menetlus?

Teil kui võlgnikul on kohustus tegeleda mõistlikult tulutoova tegevusega ja kui Teil sellist tegevust ei ole, siis on Teil kohustus seda otsida. Te olete kohustatud viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest (nt vahetasite töökohta), mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti peate andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta. Ühtlasi olete kohustatud töö- või teenistussuhetest või muust sarnasest suhtest või ettevõtlusest saadud tulu igakuiselt usaldusisikule üle andma. Samuti olete kohustatud usaldusisikule üle andma pärimise teel saadu väärtusest pool. Kokkuvõtlikult on oluline kohtuga ja usaldusisikuga koostööd teha ja igast eelnimetatud muudatusest või saadusest neid teavitada.

Mis saab siis, kui kohus vabastab mind pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest? Mis saab nendest võlausaldajatest, kes jätsid esitamata või ei esitanud tähtaegselt pankrotimenetluse jooksul nõudeavaldust?

Kui võlgnik vabastatakse oma pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest, lõppevad pankrotivõlausaldajate nõuded võlgniku vastu, sealhulgas ka nende võlausaldajate nõuded, kes ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud. Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel ei lõpe õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise ning lapsele või vanemale elatise maksmise kohustused.

Pankroti õigusroboti looja

Vahur Kõlvart

Vahur Kõlvart on osutanud juriidilisi teenuseid alates 2006. aastast. Enim on ta nõustanud ja esindanud kliente perekonnaõiguses, asjaõiguses ja võlaõiguses. Juristina on ta osalenud nii ettevõtete kui eraisikute pankrotimenetluse algatamisel ja läbiviimisel ning nõustanud ka võlgade ümberkujundamise küsimustes.

Lisaks International University Audentes 2006.a. omandatud magistrikraadile õigusteaduses ja juriidilisele kõrgharidusele omab V.Kõlvart kõrgharidust ka ärijuhtimises ja tehniline eriharidus, mis tagab talle võimekuse nõustada laiapõhjalisemalt, ka teistes erinevates valdkondades.

Vahur Kõlvart on Tallinna Linnavolikogu alalise õiguskomisjoni liige.

Kõlvart ise ütleb, et ta eesmärk on teha õigusabi kättesaadavaks, seadused õigusteadmisteta inimestele lihtsamalt arusaadavaks, selgitades õiguslikke võimalusi ja hinnates nende probleeme adekvaatselt, optimeerimaks kulusid ja vältimaks klientide mõttetuid, ülemääraseid ja sageli ka perspektiivituid kulutusi õigusvaidlustele, nende probleemide lahendamisel.