InkassoAbi õigusrobot

Eesti esimene robotjurist, mis aitab tuvastada alusetuid ning aegunud inkassonõudeid.

Inkasso

Inkasso tüütab ebaõiglase nõudega?

HUGO InkassoAbi robot aitab Sul koostada dokumendi, mille esitamisel inkassofirmale saad vaidlustada nendepoolse ebaõiglase nõude.

Õigusroboti koostatud avaldus maksab üksnes 5 eurot ning sellele rakendub raha tagasi garantii! 

Alusta siit
Vaata videot

500 000

väärtuses tuvastatud alusetuid nõudeid

2000+

genereeritud dokumenti 

1#

õigusteenuse pakkuja Eestis

Kuidas InkassoAbi õigusrobot töötab?

Küsimustele vastamineVasta chatis HUGO küsimustele võimalikult täpselt.

Avalduse loomineHUGO genereerib vestluse lõpuks vastukirja ning saadab selle koos juhistega Sulle e-kirjana.

Avalduse allkirjastamineDigiallkirjasta vastukiri ning edasta see HUGO juhiseid järgides inkassofirmale.

Mida teha inkassolt tulnud nõudega?

Tihti on inkassofirmade poolt esitatud nõuded ülepaisutatud, aegunud või tõendamata. HUGO inkassoabi robot juhib tähelepanu inkassonõude nõrkadele kohtadele ning koostab Sinu esitatud informatsiooni põhjal automaatselt vastuväite inkassofirmale esitamiseks.

Kas robot lõpetab inkassofirmade menetluse?

HUGO inkassoabi robot aitab Sul teha esimese sammu oma õiguste eest seismisel, kuid esitatud vastuväide üksinda ei garanteeri veel inkassomenetluse lõpetamist. Edasi võib Sul vaja minna ka professionaalse juristi abi, kuid igal juhul on inkassofirmale saadetud vastuväide selgeks signaaliks, et võtad enda õiguste eest seismist tõsiselt.

Kas pean üldse inkassonõudele tähelepanu pöörama?

Kindlasti ei tohiks nõuet lihtsalt tähelepanuta jätta, kuna hiljem võib olla probleemi palju keerulisem lahendada. Alusta HUGO inkassoabi robotist, õigusroboti koostatud avaldus maksab üksnes 5 eurot. Täiendavalt pakume võimalust 45 eurose fikseeritud tasu eest konsulteerida enne õigusroboti koostatud avalduse esitamist kogenud õiguseksperdiga, et saada selgus õigusliku olukorra osas.

Mida tähendab raha tagasi garantii?

Avalduses esinevate tehniliste vigade korral või juhul kui kasutaja ei jää õigusroboti koostatud avaldusega rahule, aitab HUGO omal valikul ilma täiendavat tasu võtmata vead kõrvaldada või kannab kasutajale õigusroboti koostatud avalduse eest makstud summa tagasi. 
HUGO vastutus on piiratud avalduse eest võetava tasu suurusega ning ei laiene konsultatsiooni eest võetavale tasule ega mis tahes muudele tasudele ning riigilõivudele. Õigusroboti veaks ei loeta kasutaja poolt sisestatud vigaseid või ebaõigeid andmeid. Sellisel juhul pakub HUGO kasutajale võimalust avaldus tasuta uuesti koostada.

Millal saab kohaldada aegumist?

Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Tehingust tuleneva nõude (nt laenuleping) aegumistähtaeg on kolm aastat ja tähtaeg algab üldjuhul ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda kohustuse täitmist. Seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kümme aastat selle sissenõutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat (enne 2011.a oli see 30 aastat). Pane tähele, et aegumine ei tähenda iseenesest kohustuse lõppemist, vaid annab isikule õiguse keelduda täitmisest.. Selleks tuleb vaid sissenõudjale esitada aegumise vastuväide. Nõude aegumiseks tunnistamine ei eelda kohtusse pöördumist nagu inkassofirmad ekslikult kuulutavad.

Aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega, aga ka kohustatud isiku poolt nõude tunnustamisega. Viimaseks võib olla näiteks võlgnevuse osalises tasumises (kasvõi 5 eurot), intresside maksmises, tagatise andmises või muus teos.

Mida teha, kui oled saanud inkasso poolt nõude?

1. Ära jäta inkasso poolt saadetud nõuet tähelepanuta Tähelepanuta jäetud rahaline nõue võib kasvada suureks rahaliseks kohustuseks. Hakka tegutsema juba peale esimese võlgnevuse teate kättesaamist!

2. Tutvu inkasso poolt saadetud materjalidega Tavapäraselt saadetakse inkasso poolt lihtkirjalik teade nõude kohta, milles on lühidalt kirjeldatud põhinõude ja kõrvalnõuete suurus. Probleem seisneb aga selles, et teates ei ole üldjuhul kirjeldatud nõude tekkimise aluseid ega selgitatud võlgnevuse arvutuskäiku

3. Võta inkassoga ühendust e-maili teel Soovitame kõigil nõude saanud inimestel koheselt võtta ühendust inkassoettevõttega ja just e-kirja teel ning paluda saata nõude aluseks olevate dokumentide koopiad ning nõude (põhinõude ja kõrvalnõuete) esitamise põhjendus. E-kirjaga saadetava päringu puhul saab pärast tõendada, et olete olnud huvitatud nõude kohtuvälisest lahendamisest. Inkassole saadetava e-kirja näidise leiad lisa 1 alt.

4. Kontrolli, kas nõue on aegunud Pärast inkasso poolt saadetud nõude aluseks olevate dokumentide saamist tuleb kontrollida, ega inkasso poolt esitatud nõue aegunud ei ole. Kõige enamkasutatava aegumise aluse kohaselt aegub suur osa nõudeid 3 aastaga. Nõuete aegumisesest täpsemalt lisas 2.

5. Palu inkassolt selgitust võlgnevuse suuruse kohta Kui esitatud nõue ei ole aegunud tuleb paluda inkassolt selgitust põhinõude (võlgnevuse) suuruse kohta ja saada aru, kas kõrvalnõuded on põhjendatud. Põhi- ja kõrvalnõuetest täpsemalt lisas 3.

Kui kaua võib inkassofirma vaidlustatud nõuet maksehäireregistris üleval hoida?

Võlanõude maksehäireregistris nähtaval hoidmine on rohkelt küsimusi tekitav teema ning on tihedalt seotud nõude aegumisega. Kui uurida inkassofirmalt väga vana võlgnevuse maksehäireregistris avaldamise ja kustutamise kohta, vastavad nad kõik lakooniliselt: “Seadusega on kooskõlas võlgade avaldamine 13 aastat (10+3).” Leidub vastuseid, kus räägitakse isegi 15 aastast.

Selline teoreetiline võimalus tuleneb ühest Riigikohtu otsusest (nr 3-3-1-70-11). Kohustuse tahtliku rikkumise korral on aegumistähtaeg 10 aastat ning võlga võib maksehäireregistris avaldada kolme aasta jooksul peale rikkumise lõppemist, saadaksegi 10+3=13 aastat. Samale lahendile viitab ka Andmekaitse Inspektsioon (AKI) oma juhendis maksehäirete avaldamise kohta. AKI juhend lähtub seega samuti seisukohast, et maksimaalne maksehäire avaldamise tähtaeg on 13 aastat arvates nõude sissenõutavaks muutumisest. Aga rõhutada tuleb, et see on teoreetiline võimalus. Kohtud on niisamuti rõhutanud, et 13-aastane maksehäireregistris võla kuvamine ei ole universaalne ja totaalne õigus. Tegemist ei ole õiguskaitsevahendiga nii nagu seadus seda ette näeb – eesmärgiga võlg kätte saada. Inkassofirmade taktika on kasutada taolist võtet repressiivvahendina – see on nende sunnimeede inimese häbistamiseks. Võib väita, et kui võlg on registreeritud kolme aasta jooksul selle tekkimisest, siis on selle kohta maksehäire avaldamine lubatud – eeldusel muidugi, et sellise võla on registreerinud tegelik võlausaldaja ise, võlga ei ole vaidlustatud ning võlanõue on näidatud õiges, tegelikus suuruses (väga sageli eksivad inkassofirmad isegi nende lihtsate reeglite vastu). Mida rohkem on venitatud võla registreerimisega, seda rohkem see isikut kahjustab ja seda enam saab registreerijale venitamist ette heita. Juristi selge soovitus on tunda alati huvi ja küsida tõendavat dokumenti selle kohta, millal maksehäire registreeritud (avaldatud) on.

InkassoAbi roboti autor

Arvo Kivar

Arvo on Eesti esimese robotjuristi – InkassoAbi roboti looja. Inkasso ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemine on olnud aastaid tema isiklikuks missiooniks. Arvo on lahendustele orienteeritud advokaat, kes näeb võimalusi seal, kus teised näevad takistusi. Tänu oma suurele kogemustepagasile on ta vilunud just lepinguõiguse küsimustes ning saab motivatsiooni ülesande keerukusest. Ta naudib kohtus käimist ja tänu eluaegsele praktiseerimisele tuleb see tal ka hästi välja. Arvo ei jäta asju saatuse hooleks, vaid eelistab hoida kontrolli ning aktiivselt juhtida olukorda vajaliku lahenduse suunas.